Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.
Digi- ja väestötietovirasto

Tiedonhallintalautakunnan suositusten sanasto

Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Rajauksella 150 hakutulosta

Käsite
Luonnos

tapahtumatietoon tai viestiin liitetty tieto lähetys-, saapumis- tai käsittelyajankohdasta ja mahdollisesti tapahtuman osapuolista

Käsite
Luonnos

ohjelmiston tai tietojärjestelmän tekninen toimintaympäristö

Käsite
Luonnos

henkilötietojen käsittely niin, että henkilöä ei enää voida tunnistaa niistä

Käsite
Luonnos

Arkistointi tapahtuu säilytysajan päättymisen jälkeen (tiedonhallintalaki 906/2019,
21 §) siirtämällä asiakirjat arkistoon. Arkistoinnilla tarkoitetaan myös arkistolain
mukaista pysyvää säilyttämistä (8 § 3 momentti), jos se perustuu Kansallisarkiston
päätökseen.

Käsite
Luonnos

Asiakirjojen sisältämä arvo, joka oikeuttaa niiden arkistoimisen osana asiakirjallista
kulttuuriperintöä. Arkistoitavilla asiakirjoilla on todistusarvoa ja informaatioarvoa,
jotka muodostavat yhdessä arkistollisen arvon. Arkistollista arvoa omaavien asiakirjojen säilyttämiselle ei voida asettaa mitään aikarajoja.

Käsite
Luonnos

sen selvittäminen, täyttääkö tietty kohde eri osiltaan sille asetetun tavoitetilan (vaatimukset, suositukset ja parhaat käytännöt)

Käsite
Luonnos

tarkastelun kohdetta koskevan tiedon analysointi ja tulkitseminen ja niiden pohjalta tehtävä kohteen arvottaminen
(vrt. auditointi)

Käsite
Luonnos

Asiakirjan elinkaarihallinnan prosessi, jossa määritellään, mitkä
asiakirjat arkistoidaan (säilytetään pysyvästi) ja mitä asiakirjoja säilytetään määräajan sekä kuinka kauan määräajan säilytettäviä asiakirjoja säilytetään. Arvonmääritys
ohjaa seulontaa.

Käsite
Luonnos

viranomaisen ratkaistavaksi annettu tai otettu tehtävä

Käsite
Luonnos

viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999)Avaa uuden ikkunan sivulle (621/1999) 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu viranomaisen asiakirja

Käsite
Luonnos

tietovarannon tai asiarekisterin kuvaus, jonka tarkoituksena on avustaa kansalaista kohdistamaan tietopyyntönsä

Käsite
Luonnos

Välitoimenpiteet ja käsittelyvaiheet, joiden perusteella voidaan jälkikäteen todentaa, miten asiankäsittely on toteutettu ja mitä toimenpiteitä siinä on tehty. Hallintoasioissa käytettäviä käsittelyvaiheita ovat ohjaus, vireilletulo, valmistelu, päätöksenteko, tiedoksianto, toimeenpano, muutoksenhaku ja seuranta.

Käsite
Luonnos

julkishallinnossa vakiintunut menetelmä viranomaisen asioiden ja niihin liittyvien
asiakirjojen ja asiakirjallisten tietojen käsittelyn ja (elinkaaren) hallinnan suunnitelmalliseksi ja yhtenäiseksi ohjaamiseksi, toteuttamiseksi ja seuraamiseksi eri
toimintaprosesseissa

Käsite
Luonnos

Asianhallintaan erikoistunut tietojärjestelmä, jonka avulla organisaation käsittelemät asiat hallitaan ennakolta määriteltyjen käsittelysääntöjen mukaisesti. Järjestelmä sisältää tai siihen on integroitu toiminnallisesti tai loogisesti toisiinsa liittyviä
sovelluksia, tietovarantoja, palveluja ja toimistotyökaluja. Asioiden ja asiakirjojen
käsittelyä ohjataan niiden koko elinkaaren ajan asiankäsittelyprosessin ja tiedonohjauksen tai vastaavan ohjausmekanismin avulla.

Käsite
Luonnos

viranomaisen tehtäviin liittyvien asioiden lainsäädännön mukainen ja järjestelmällinen hoitaminen eri käsittelyvaiheissa vireille tulosta ratkaisemiseen asiankäsittelyprosessin mukaisesti

Käsite
Luonnos

asiankäsittelyprosessin tilatiedot (ei asian tai asiakirjan tekniset tilatiedot)

Käsite
Luonnos

rekisteri vireille pannuista asioista, näiden käsittelyvaiheista
ja niihin liittyvistä asiakirjoista

Käsite
Luonnos

riippumattoman tahon suorittama kohteen, sen toiminnan ja toiminnan tulosten yleensä määräajoin tapahtuva tutkiminen sen selvittämiseksi, vastaako kohde siihen kohdistuvia vaatimuksia

Käsite
Luonnos

aito, väärentämätön, luotettava

Käsite
Luonnos

palvelumalli, jossa pilvipalvelun tilaaja voi ladata, organisoida, käynnistää, skaalata ja muualla tavoin hallita ohjelmistokontteja, sovelluksia ja klustereita

Käsite
Luonnos

tiedon ominaisuus, joka ilmentää sitä, että tietoa ei ole
muutettu luvatta tai että se ei ole muuttunut vahingossa ja
että mahdolliset muutokset voidaan todentaa

Käsite
Luonnos

turvallisuusluokan I asiakirjaan tehtävä turvallisuusluokitusmerkintä

Käsite
Luonnos

tiedot, joista ilmenee henkilön rotu tai etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, terveyttä koskevia
tietoja, seksuaalinen suuntautuminen tai käyttäytyminen,
geneettisiä ja biometrisiä tietoja henkilön tunnistautumista
varten

Käsite
Luonnos

fyysinen toimenpide, jonka tarkoituksena on estää ja havaita luvaton pääsy tai ehkäistä turvallisuusluokiteltujen tietojen katoaminen tai vahingoittuminen

Käsite
Luonnos

alttius turvallisuutta uhkaaville tekijöille, puutteet ja heikkoudet turvatoimissa sekä suojauksissa

Käsite
Luonnos

tietoverkossa kohdejärjestelmän palveluissa olevien tunnettujen haavoittuvuuksien automaattinen haku, esimerkiksi murtokokeilla tai tutkimalla palvelimen ohjelmistoversiota

Käsite
Luonnos

ohjelma, joka tarkoituksellisesti aiheuttaa tietojärjestelmän tai laitteen käyttäjän kannalta ei-toivottuja tapahtumia tietojärjestelmässä tai sen osassa

Käsite
Luonnos

pyrkii havaitsemaan suojaavan kerroksen läpi päässeen jäännösriskin aiheuttamat vaikutukset

Käsite
Luonnos

tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön

Käsite
Luonnos

toimet, joilla todetaan, täyttääkö tuote tai työn tulos asetetut vaatimukset

Käsite
Luonnos

tilanne tai tapahtuma, jonka vuoksi järjestelmä ei toimi normaalisti tai toiminnan jonkin osatekijän haitallinen vaihtelu, jonka puitteissa toiminta voi silti pääosin jatkua

Käsite
Luonnos

palvelumalli, jossa kaikki palveluiden tuottamiseen liittyvä infrastruktuuri hankitaan pilvipalvelun tarjoajalta

Käsite
Luonnos

aineettomat oikeudet, mm. tekijänoikeus, patentti-, malli-, tavaramerkki- ja toiminimioikeus

Käsite
Luonnos

toimija, joka hankkii palveluita tilaajan puolesta sekä pilvialustan toimittajilta että palveluntoimittajilta ja sopimuksellisesti usein vastaa palveluiden turvallisuudesta ja yhteensopivuudesta

Käsite
Luonnos

kysymys, joka koskee tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, patentteja, toiminimiä tai liikesalaisuuksia

Käsite
Luonnos

suunnittelu, jonka avulla pyritään takaamaan tietojen tai tietojärjestelmien riittävä saatavuus

Käsite
Luonnos

viranomaisen asiakirja, jota ei ole säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi

Käsite
Luonnos

palvelu, joka on julkisesti tarjolla ja kaikkien toimijoiden hankittavissa

Käsite
Luonnos

hallintatoimenpiteiden jälkeen voimaan jäävä riski, johon ei voida tai haluta enää vaikuttaa

Käsite
Luonnos

palvelu, jossa tieto ja kapasiteetti sijaitsevat Suomen ulkopuolella tai palvelun tuotanto tai ylläpito tapahtuvat Suomen ulkopuolella

Käsite
Luonnos

kohteen tilan arviointi, jonka tarkoituksena on tunnistaa eroavuudet tavoitetilaan ja tuottaa kehitysehdotuksia

Käsite
Luonnos

tietojärjestelmään toteutettu tietoaineistojen katselun mahdollistava rajattu näkymä

Käsite
Luonnos


ominaisuus, joka ilmentää sitä, että tiedon lähettäjä tai vastaanottaja tai tietoon liittyvä tapahtuma voidaan varmistaa luotettavasti myös jälkikäteen

Käsite
Luonnos

itsenäinen ohjelmistoyksikkö, joka tarjoaa palveluja hyvin määritellyn rajapinnan kautta

Käsite
Luonnos

tiedostomuoto, jonka rakenne mahdollistaa sen, että ohjelmistot pystyvät helposti yksilöimään, tunnistamaan ja poimimaan siitä tietoaineistoja, yksittäisiä tietoja sekä niiden rakenteita

Käsite
Luonnos

riskien hallinnan tavoite, keino tai menetelmä, suunnitelmallinen jatkuva toiminta, kertaluonteinen tai toistuva toimenpide, jolla varaudutaan tai suojaudutaan (tieto)turvaloukkauksia tai haitallisia tapahtumia vastaan

Käsite
Luonnos

arviointiperuste, jolla todetaan tavoitteen täyttyminen

Käsite
Luonnos

valvonta, jonka tavoitteena on havaita luvattomat pääsy-yritykset alueelle tai tilaan, estää asiattomien pääsy sinne ja valvoa siellä liikkuvia

Käsite
Luonnos

turvallisuusluokan IV asiakirjaan tehtävä turvallisuusluokitusmerkintä

Käsite
Luonnos

sellainen toistuva arviointitilanne, jossa voidaan soveltaa samaa valittua
kriteerijoukkoa