Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.
Ympäristöministeriö

Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset (TUMA) -hankkeen sanasto

Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Rajauksella 45 hakutulosta

Käsite
Keskeneräinen

Ajantasaisen tietoaineiston tietyn ajanhetken tila, johon voidaan viitatata ulkopuolelta sen yksilöivän ja pysyvän tunnuksen avulla.

Käsite
Keskeneräinen

Tarkka päivämäärä ja kellonaika

Käsite
Keskeneräinen

Tietoaineisto, jonka sisältö on suunniteltu jatkuvasti päivitettäväksi siten, että kukin tiedon päivitys kuvaa aineistoon tehtävän muutoksen eksplisiittisesti, ja että aineiston tietosisällön historiallisista tiloista ja niiden muutoksista pidetään kirjaa.

Käsite
Keskeneräinen

Käyttötarkoitus on luokitteluun perustuva kuvaus tietylle alueelle suunnitellusta inhimillisestä aktiviteetista.

Käsite
Keskeneräinen

Fyysinen tietomalli kuvaa valittujen tietojen rakenteen ja sisällön teknisellä tasolla esimerkiksi tiedostona tai tietokantarakenteena.

Käsite
Keskeneräinen

Pysyvä ja kansallisesti yksilöivä tunnus, joka kytkeytyy kohteen identiteettiin. Tunnus säilyy kohteen muutoksissa, joiden jälkeen kohteen identiteetin katsotaan olevan oleellisesti sama kuin ennen muutosta.

Käsite
Luonnos

kaavoituksessa muodostuva ajantasainen maankäyttösuunnitelmaAvaa uuden ikkunan sivulle maankäyttösuunnitelma

Käsite
Keskeneräinen

Toteutuskelpoiseksi arvioitu ratkaisuehdotus kaavan muuttamiseksi tietyn kaavamuutostarpeen vaatimukset täyttäviksi.

Käsite
Keskeneräinen

Alustava ratkaisuehdotus kaavan muuttamiseksi tietyn kaavamuutostarpeen vaatimukset täyttäviksi.

Käsite
Luonnos

kaavamääräyksenAvaa uuden ikkunan sivulle kaavamääräyksen määrämuotoinen visuaalinen esitystapa

Käsite
Luonnos

kaavaanAvaa uuden ikkunan sivulle kaavaan tehtävä sisällöllinen muutos

Käsite
Keskeneräinen

Rajattuun maantieteelliseen alueeseen kohdistuva tunnistettu tarve määrittää tai muuttaa kaavaa kyseisen alueen sisällä.

Käsite
Luonnos

kaavakohteeseenAvaa uuden ikkunan sivulle kaavakohteeseen kohdistuva määräys, jolla ohjataan kohteen maankäyttöä tai rakentamista tai yksilöidään kohde

Käsite
Keskeneräinen

Hallinnollinen päätös, jolla hyväksytään kaavamuutos.

Käsite
Keskeneräinen

Kaavamuutokseen liittyvä selostus, jossa esitetään kaavan muutoksen tavoitteiden ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot

Käsite
Luonnos

kaavakohteeseenAvaa uuden ikkunan sivulle kaavakohteeseen kohdistuva suositus, jolla pyritään ohjaamaan kohteen maankäyttöä tai rakentamista

Käsite
Keskeneräinen

Ajantasainen tietoaineisto, jota käytetään referenssinä kaavaa laadittaessa ja muutettaessa.

Käsite
Keskeneräinen

Kaavoitusprosessissa tarpeelliseksi katsottu selvitystyö, jota tarvitaan maankäyttösuunnitelman muuttamista suunniteltaessa ja muutoksesta päättämiseen.

Käsite
Luonnos

maa-alueen jakautuminen kaavassaAvaa uuden ikkunan sivulle kaavassa osoitetuiksi yksiköiksi, joista on muodostettu tai joista on tarkoitus muodostaa tontteja soveltuvalla kiinteistönmuodostustoimituksella

Käsite
Keskeneräinen

Käsitemalli on tietomalli, joka kuvaa tarkastelun kohteena olevat tarkasteltavan maailman osat käsitteinä ja niille annettuina termeinä sekä käsitteiden välisinä suhteina. Kuvaustapa voi olla epäformaali.

Käsite
Luonnos

maankäyttösuunnitelmassaAvaa uuden ikkunan sivulle maankäyttösuunnitelmassa yhteen tai useampaan käyttötarkoitukseen varattu alue

Käsite
Keskeneräinen

Tietomalli, joka kuvaa valitut tietosisällöt ja ja niiden väliset suhteet tarkasti ja kattavasti, mutta kielellä, joka on riippumaton tallennus- ja tiedonsiirtoteknologiasta.

Käsite
Keskeneräinen

Aluemainen, 2- tai 3-ulotteinen maankäyttökohde

Käsite
Luonnos

maankäyttösuunnitelmaanAvaa uuden ikkunan sivulle maankäyttösuunnitelmaan sisältyvä maantieteellinen kohde, jolla on tietty sijainti

Käsite
Luonnos

maankäyttöä tai rakentamista ohjaava tai rajoittava toimivaltaisen viranomaisen päätös

Käsite
Keskeneräinen

Maankäyttösuunnitelman muutostapahtumien katkeamaton ketju.

Käsite
Luonnos

suunnitelma, joka ohjaa maankäyttöä ja rakentamista tietyllä alueella

Käsite
Keskeneräinen

Viittaus maankäyttösuunnitelman ja siihen suoraan liitttyvän päätösprosessin ulkopuolella määriteltyyn, mutta suunnitelmassa huomioon otettuun kohteeseen, johon ei kaavoituksen yhteydessä ole tarpeen kohdistaa lisämäärityksiä tai -vaatimuksia. Esimerkiksi luonnonsuojelualue tai pohjavesialue.

Käsite
Keskeneräinen

Maankäyttöalueen sisälle sijoittuva, tyypillisesti rakentamista koskeva yksityiskohta.

Käsite
Keskeneräinen

Ehdotettuun maankäyttösuunnitelman muutokseen liittyvä mielipide tai huomautus, joka on kerätty kaavoituksen osallistumisvaihteessa.

Käsite
Keskeneräinen

Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.
Lähde: Maankäyttö- ja rakennuslaki (5.2.1999/132)

Käsite
Keskeneräinen

Hallinto-oikeuden tai ylimmän hallinto-oikeuden päätös käsiteltäväksi toimitettua valitustaAvaa uuden ikkunan sivulle valitusta koskien. Oikeus voi hylätä valituksen tai kumota kaavoituspäätöksen.

Käsite
Luonnos

rakentamiseen tarkoitettu maankäyttökohde, jonka sisälle rakennus tai rakennukset on kokonaan sijoitettava ja jolla on tietty rakennusoikeus

Käsite
Keskeneräinen

Maankäyttöalueelle toteutettavan rakentamisen enimmäis- ja/tai vähimmäismäärä. Rakentamisen määrä osoitetaan rakennuksen kerrosneliömetrien tai tilavuuden ylä- ja/tai alarajana.

Käsite
Luonnos

alue, josta on tarkoitus muodostaa kiinteistö

Käsite
Keskeneräinen

Maankäyttöalue, josta on tarkoitus muodostaa tontti.

Käsite
Keskeneräinen

Asiakirjoista tai muista vastaavista tiedoista muodostuva tiettyyn tehtävään tai palveluun liittyvä tietokokonaisuus.

Käsite
Keskeneräinen

Käsitettävän maailman rajattua osaa kuvaava abstraktio, jonka avulla voidaan mekaanisesti kuvata sen tietyllä sovellusalueella olennaisiksi katsottujen osien ja niiden välisten suhteiden ominaisuuksia ja laatua.

Käsite
Keskeneräinen

Tietoaineistoja sisältävä kokonaisuus jota käsitellään tietojärjestelmän avulla (tai manuaalisesti)

Käsite
Keskeneräinen

Maa-alueen jako aluemaisiksi kaavakohteiksi, joista on muodostettu tai joista on tarkoitus muodostaa tontteja soveltuvalla kiinteistönmuodostustoimituksella.

Käsite
Keskeneräinen

Valitus hallintoviranomaisen päätöksestä

Käsite
Keskeneräinen

Kohteen pysyvä ja kansallisesti yksilöivä ja tunnus. Tunnus muuttuu jokaisen siihen kohdistuvan muutoksen myötä.

Käsite
Keskeneräinen

Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin ne vaikuttavat. Vuorovaikutus sisältää kaavoitushankkeeseen liittyvän kommunikaation ja yhteistoiminan kaikkien osallisten tarpeiden ja vaatimusten huomioimiseksi mahdollisimman hyvin.
Suunnitellut osallistumistilaisuudet sekä perustiedot kaavahankkeesta esitetään osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Osalliset voivat esittää mielipiteensä kaavasta sen ollessa julkisesti nähtävillä, tai esittää kysymyksiä kaavoitushankkeen tiedotus- ja keskustelutilaisuuksissa.

Käsite
Keskeneräinen

Useiden toimijoiden käyttöön suunniteltu ja ylläpidetty tietovaranto, jonka tiedot ovat luovutettavissa ja hyödynnettävissä eri tarkoituksiin.