Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.
Ympäristöministeriö

Kaupunkiseutusuunnitelma

Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Rajauksella 40 hakutulosta

Käsite
Luonnos

tieto kaupunkiseutusuunnitelman tai kaupunkiseutusuunnitelman suunnitelmakohteen elinkaaren tilasta kaupunkiseutusuunnitelman laadinnan aikaan

Käsite
Luonnos

tietoaineisto, joka sisältää kaupunkiseudun ennustettua tulevaisuuden tilaa koskevia tietoja

Käsite
Luonnos

kuvaus kaupunkiseudun nykytilasta, siihen johtaneesta kehityksestä sekä muutosajureista

Käsite
Luonnos

muutoksen tarpeellisuutta perusteleva ilmiö, päätös tai kehityskulku

Käsite
Luonnos

kaupunkiseudun kuntien yhteistyössä laatima ja hyväksymä suunnitelma, jossa huomioidaan kuntarajat ylittävät seudulliset kehittämistarpeet

Käsite
Luonnos

Hallintopäätös, jolla kaupunkiseutusuunnitelma hyväkstytään. Hyväksymispäätös voidaan tehdä kuntien yhteisessä toimielimessä tai erikseen kaupunkiseudun kunnissa, tai jollain muulla kaupunkiseudun kuntien sopimalla tavalla.

Käsite
Luonnos

kaupunkiseudun suunnittelussa käsiteltävä aihepiiri, jonka perusteella kaupunkiseutusuunnitelmien aineistoja voidaan tarkastella teemoittain

Käsite
Luonnos

kehittämistä tai suunnittelua ohjaava näkemys tai linjaus suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi

Käsite
Luonnos

sarja aikamääreitä, joihin mennessä suunnitelman kehittämisperiaate on voimassa tai sitä noudatetaan

Käsite
Luonnos

kaupunkiseudun suunnittelussa tunnistettu tarve kehittää esimerkiksi kaupunkiseudun yhdyskuntarakennetta, liikennejärjestelmää tai viherrakennetta

Käsite
Luonnos

yhteen tai useampaan suunnitelman kohteeseen liittyvä tehtävä suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Käsite
Luonnos

suunnitelman käsittelyprosessiin kuuluva tapahtuma, jonka johdosta suunnitelman elinkaaren tila voi muuttua

Käsite
Luonnos

hyvin määritely instrumentti tai menetelmä mitata tai arvioida jonkin suureen arvo

Käsite
Luonnos

aktiviteetti jonkin suureen arvon mittaamiseksi.

Käsite
Luonnos

tietoaineisto, joka perustuu kaupunkiseutua tai sen osaa koskevaan tutkimukseen tai selvitystyöhön

Käsite
Luonnos

yhteismitalllinen tietoaineisto, joka sisältää kaupunkiseutua tai sen osaa koskevia tietoja.

Käsite
Luonnos

kaupunkiseutusuunnitelman seurantaan kuuluva tapahtuma, jossa seurantaa toteutetaan ja sen tuloksia raportoidaan.

Käsite
Luonnos

tietoaineisto, joka sisältää kaupunkiseutusuunnitelman seurannassa tuotettuja, sen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista ja vaikutuksia koskevia tietoja.

Käsite
Luonnos

strateginen päätös, joka ohjaa kaupunkiseutusuunnitelman laadintaa yleisellä tasolla

Käsite
Luonnos

kaupunkiseutusuunnitelmaan sisältyvä sijainnillinen aluerajaus tai kohde, jonka alueen maankäyttöön, asumiseen, liikenteeseen tai muuhun teemaan liittyviä tavoitteita, kehittämisperiaatteita tai toimenpiteitä halutaan osoittaa

Käsite
Luonnos

tieto suunnitelmakohteeseen liittyvän toiminnon elinkaaren tilasta

Käsite
Luonnos

suunnitelman kohteeseen liittyvä inhimillinen aktiviteetti ja sitä tukeva ympäristö- tai infrastruktuuriratkaisu

Käsite
Luonnos

julkishallinnon organisaatio, jonka tulee hyväksyä tai joka on hyväksynyt suunnitelman

Käsite
Luonnos

julkishallinnon organisaatio, joka on osallistunut suunnitelman laadintaan

Käsite
Luonnos

osallisia ovat ne, joiden oloihin tai etuihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa kuten suunnittelualueen maanomistajat, asukkaat ja muut ympäristön käyttäjät sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelu koskee

Käsite
Luonnos

kaupunkiseutusuunnitelmaan liittyvä selostus, jossa esitetään suunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden sekä niiden vaikutusten ja perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Käsite
Luonnos

prosessi, jonka tarkoituksena on arvioida kaupunkiseutusuunnitelman tavoitteiden toteutumista, toimenpiteiden edistymistä ja niiden vaikutuksia.

Käsite
Luonnos

jokin, joka on mitattavissa tai jonka suuruus on määritettävissä

Käsite
Luonnos

arvo, joka on tuotettu mittaamalla tai arvioimalla tietty suure tietyllä ajanhetkellä tai aikavälillä; mittauksen tulos.

Käsite
Luonnos

kaupunkiseutusuunnitelman tavoitteellinen lopputulos (esim. tavoiteltu asukasmäärä), joka voi liittyä joko koko suunnitelmaan tai sen yksittäisiin suunnitelmakohteisiin

Käsite
Luonnos

mittaustapahtuma, jolla määritetään mitattavaan tavoitteeseen valitun suureen arvo lähtötilanteessa.

Käsite
Luonnos

mittaus ja sen tulos tai laadullisesti tehty arvio tietyn kaupunkiseutusuunnitelman tavoitteen saavuttamisesta.

Käsite
Luonnos

sarja aikamääreitä, joihin mennessä tavoite tai sen osatavoite on määrä saavuttaa

Käsite
Luonnos

kuvaus toimenpiteen edistymisestä.

Käsite
Luonnos

Kaupunkiseutusuunnitelman kohteeseen liittyvän toiminnon abstrakti tai konkreettinen infrastruktuuritaso.

Käsite
Luonnos

suunnitelmakohteessa olevan toiminnon kehittämistä tai suunnittelua ohjaava näkemys tai linjaus

Käsite
Luonnos

Suunnitelmakohteeseen liittyvän toiminnon abstraktin tai konkreettisen inhimillisen aktiviteettiin laji.

Käsite
Luonnos

kaupunkiseutuun vaikuttava yhteiskunnallinen kehityssuunta tai laajemmin toimintaympäristöön vaikuttava ilmiö, joka on otettava huomioon kaupunkiseutusuunnitelmassa

Käsite
Luonnos

suunnitelma, jossa kuvataan kaupunkiseutusuunnitelman laadintaan ja hyväksymisprosessiin kuuluvat vuorovaikutusmenettelyt

Käsite
Luonnos

suunnitelman laadintaprosessiin kuuluva tapahtuma, jonka tarkoituksena on tarjota osallisille ja muille kiinnostuneille mahdollisuus lausua mielipiteensä ja antaa palautetta valmisteilla olevasta suunnitelmasta tai sen osasta.