Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.
Ympäristöministeriö

Maankäyttö- ja rakennuslain käsitteitä

Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Rajauksella 96 hakutulosta

Käsite
Luonnos

kunnan tai maakunnan liiton tekemä suunnitelma alueiden käytöstä

Käsite
Luonnos

kuntia, maakuntia tai niiden osia koskeva suunnittelu, jolla ohjataan maa-alueiden ja vesialueiden käytön järjestämistä

Käsite
Luonnos

lainsäädännön määrittämä ohjausjärjestelmä, jonka puitteissa alueidenkäytön suunnittelu tapahtuu

Käsite
Luonnos

yksittäistä kaupunkiseutua laajemman alueen keskeisten toimintojen sijoittuminen ja keskinäiset suhteet

Käsite
Luonnos

kaavassa määritelty alue, jolle on osoitettu yksi tai useampi pääasiallinen käyttötarkoitus

Käsite
Luonnos

asumiseen tarkoitettu huoneisto

Käsite
Luonnos

organisoitu toiminta, jonka tarkoituksena on taata energian luotettava saanti käyttökohteessa

Käsite
Luonnos

asiaintila, jossa rakennettu ympäristö on kaikkien käyttäjien kannalta mahdollisimman toimiva

Käsite
Luonnos

rakennetussa ympäristössä maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettava sade- tai sulamisvesi

Käsite
Luonnos

hulevesien kertymistä estävät sekä niiden johtamiseen ja käsittelyyn liittyvät toimenpiteet

Käsite
Luonnos

hulevesien hallintaan tarkoitettu järjestelmä

Käsite
Luonnos

huoneistossa oleva, pääosin seinien rajoittama tila

Käsite
Luonnos

rakennukseen liittyvä hallintakohde, joka käyttötarkoituksensa ja omistuksensa perusteella luetaan yhdeksi kokonaisuudeksi ja jolla on oma välitön sisäänkäynti

Käsite
Luonnos

yleistä liikennetarvetta palveleva tieliikenteen väylä

Käsite
Luonnos

rakennuksen ulkopinnan aistein havaittavat osat ja tekniset ominaisuudet

Käsite
Luonnos

julkisivua muuttava toimenpide

Käsite
Luonnos

julkisesti nähtäville asetettava ehdotus kaavaksi

Käsite
Luonnos

valmisteluaineiston osa, joka kuvaa suunnitelmia kaavan muodossa tai kaavaa muistuttavassa, mutta pelkistetyssä muodossa

Käsite
Luonnos

kaavan hyväksymistä koskeva päätös

Käsite
Luonnos

maankäyttö- ja rakennuslain 8. luvussa säädetyt kaavan laadinnan vaiheet sisältävä prosessi

Käsite
Luonnos

kunnallistekniikkaan kuuluva organisoitu toiminta, johon kuuluu kadun suunnittelu, rakentaminen, kunnossa- ja puhtaanapito sekä katualueen johtojen ja rakenteiden yhteensovittaminen

Käsite
Luonnos

kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluva alue, josta tehtyyn erityiseen perustamispäätökseen liittyy suojelumääräyksiä tai säilyttämis- ja hoitotavoitteita

Käsite
Luonnos

asemakaavan mukainen, pääasiallisesti taajaman liikennettä palveleva julkinen tie

Käsite
Luonnos

asemakaavassa pääasialliselta käyttötarkoitukseltaan kadun rakentamiseen osoitettu alue

Käsite
Luonnos

kaupunkiympäristön näkyvistä osatekijöistä koostuva kokonaisuus

Käsite
Luonnos

kunnan tai kuntien määräajaksi nimeämä kunnasta tai kunnista rajattu alue, jossa erityiset kehittämis- tai toteuttamistoimenpiteet ovat tarpeen

Käsite
Luonnos

päätös kehittämisalueeksi nimeämisestä

Käsite
Luonnos

rakennuksen kerros, joka on kokonaan tai pääasiallisesti maanpinnan alapuolella

Käsite
Luonnos

rakennuksen tila, jota rajoittavat lattiataso ja kattavan välipohjan tai yläpohjan yläpinta

Käsite
Luonnos

rakennuksen pääasiallista tarkoitusta palvelevien tilojen lattiatasojen yhteenlaskettu pinta-ala ulkoseinien ulkopinnan mukaan laskettuna

Käsite
Luonnos

jatkuva ja ohjattu yhteiskunnallinen muutos, jolla turvataan hyvät elämisen mahdollisuudet ihmiskunnan nykyisille ja tuleville sukupolville

Käsite
Luonnos

kiinteistön muodostamista, rekisteröimistä, yhdistämistä tai jaotusta koskevan toimenpiteen lainmukainen suoritusmenettely

Käsite
Luonnos

kaikki määriteltyä aluetta koskevat rakennusoikeudet

Käsite
Luonnos

yhteiset menneisyydestä säilyneet aineelliset ja aineettomat kulttuurin ilmentymät

Käsite
Luonnos

asiaintila, jossa rakennuksen käyttö ja huolto on turvallista

Käsite
Luonnos

eri liikennemuotoja palvelevat väylät ja näiden solmukohdat

Käsite
Luonnos

luonnonympäristön osa, jossa on menneisyydestä säilyneitä arvoja

Käsite
Luonnos

ympäristön osa, jota ihminen ei ole rakentamalla muokannut

Käsite
Luonnos

maakunnan tai sen osan alueidenkäyttöä ohjaava yleisluonteinen kaava

Käsite
Luonnos

strateginen suunnitelma, jossa esitetään maakunnan tavoiteltu kehitys tulevaisuudessa

Käsite
Luonnos

lupa, joka tarvitaan maisemaa muuttavaan työhön

Käsite
Luonnos

haitallinen, epätoivottu tai tarpeeton ääni

Käsite
Luonnos

hallinnolliset ja tekniset toimet melualtistuksen estämiseksi, poistamiseksi tai vähentämiseksi

Käsite
Luonnos

osallisen tai yhteisön jäsenen esittämä kannanotto viranomaisen valmisteluaineistoon

Käsite
Luonnos

asianosaisen esittämä kannanotto viranomaisen ehdotukseen, aikomukseen tai vaatimukseen

Käsite
Luonnos

vaikutus, joka luo, muuttaa tai kumoaa oikeuden tai velvollisuuden

Käsite
Luonnos

rakennetun ympäristön osa, joka on tarkoitettu oleskeluun

Käsite
Luonnos

tiettyyn asiaan liittyvä viestintä tai toiminta

Käsite
Luonnos

kaavoituksen alkuvaiheessa laadittava suunnitelma, jossa kuvataan kaavoituksen lähtökohdat ja tavoitteet, suunniteltu aikataulu, osallistumis- ja vuorovaikutusmuodot sekä kaavan vaikutusten arviointitavat

Käsite
Luonnos

asiaintila, jossa palon syttymisen vaaraa on rajoitettu ja palon sattuessa henkilö- ja omaisuusvahingot voidaan välttää