Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.
Ympäristöministeriö

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) käsitemalli

Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Rajauksella 194 hakutulosta

Käsite
Luonnos

alueiden käyttöä koskeva maankäyttöasia

Käsite
Luonnos

alueiden käyttöä ohjaava maankäytön suunnitelma

Käsite
Luonnos

alueidenkäytön tietojen kokonaisuus koneluettavassa ja semanttisesti yhteentoimivassa tietorakenteessa

Käsite
Luonnos

erityistä toimintaa varten rakennettava alue, josta aiheutuu vaikutuksia sitä ympäröivien alueiden käytölle

Käsite
Luonnos

kunnan maa- ja vesialueiden osaa koskeva yksityiskohtainen kaava

Käsite
Luonnos

huone, joka on ensisijaisesti tarkoitettu jatkuvaan asumiskäyttöön

Käsite
Luonnos

asumisen edellytykset täyttävä huoneisto

Käsite
Luonnos

rakennuksen kaikkien kerrostasojen kerrostasoalojen summa

Käsite
Luonnos

asiakirja, joka osoittaa rakennuksen arvioidun energiatehokkuuden

Käsite
Luonnos

kunnan määrittämä tai tapauskohtaisesti harkittava asemakaava-alueen ulkopuolella sijaitseva alue, jolla rakentamisen edellytysten turvaamiseksi tarvitaan alueiden käytön suunnittelua tai erityistä harkintaa uuden rakentamisen sijoittamisessa.

Käsite
Luonnos

rakennuskohdetta koskeva rakennussuunnitelma joka ei sisälly pääpiirustuksiin

Käsite
Luonnos

rakennussuunnittelijaa tukeva tiettyä spesifistä erityisosaamista vaativa suunnittelijan rooli

Käsite
Luonnos

tonttijakosuunnitelmaan sisältyvä pistemäinen tai aluemainen maankäyttökohde

Käsite
Luonnos

oikeussubjekti jolle yksinoikeus on myönnetty tai siirretty

Käsite
Luonnos

rakennuksessa sijaitseva sisätila joka kuuluu huoneistoon

Käsite
Ehdotus

huonetta rajaavien seinien sisäpintojen rajaama lattiapinta-ala siltä huoneen osalta jonka vapaa korkeus on vähintään 1600mm

Käsite
Luonnos

rakennukseen liittyvä hallintakohde, joka käyttötarkoituksensa ja omistuksensa perusteella luetaan yhdeksi kokonaisuudeksi, jolla on oma sisäänkäyntinsä ja jonka yhteys rakennuksen ulkopuolelle ei leikkaa mitään muuta huoneistoa

Käsite
Luonnos

huoneistoa rajaavien seinien sekä huoneiston sisältämien välttämättömien seinien sisäpintojen rajaama lattiapinta-ala

Käsite
Luonnos

toiminta, jossa tietyn maankäyttöasian sisältämästä maankäyttötiedosta tehdään viranomaisen hyväksymispäätös

Käsite
Luonnos

kaavoitusmenettelyssä tuotetusta kaavasuunnitelmasta maankäyttöpäätöksen kautta muodostuva alueidenkäyttöä ohjaava kaavasuunnitelma, jolla on laillisesti velvoittava elinkaaren tila

Käsite
Luonnos

kaavahankkeessa käsiteltävä aineisto

Käsite
Luonnos

kaavasuunnitelmalle määritelty alue jonka sisään kaikki kaavakohteet sijoittuvat ja jonka alueella suunnittelua voidaan kaavahankkeessa tehdä

Käsite
Luonnos

maankäyttöasia jossa valmistellaan kaavoitusmenettelyn mukaisesti kaavasuunnitelma josta tehdään yksi tai useampia kaavapäätöksiä

Käsite
Luonnos

kaavasuunnitelmaan sisältyvä spatiaalinen kohde johon voidaan kohdistaa kaavamääräyksiä, -suosituksia tai ominaisuustietoja

Käsite
Luonnos

kaavasuunnitelmaan liittyvä aineisto joka perustelee tai taustoittaa sen sisältöä, mutta joka ei itsessään ole oikeusvaikutteinen

Käsite
Luonnos

kaavasuunnitelmaan sisältyvä ja sen kaavakohteisiin kohdistuva velvoittava määräys

Käsite
Luonnos

kaavan hyväksymistä koskeva päätös

Käsite
Luonnos

kaavaan liittyvä selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteiden, mahdollisten vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot

Käsite
Luonnos

kaavasuunnitelmaan sisältyvä ei-velvoittava ohje, joka ilmentää esimerkiksi toteutuksen tapaa ja tavoitetta

Käsite
Luonnos

kaavoitusta koskeva maankäytön suunnitelma

Käsite
Luonnos

kaavasuunnitelman elinkaaren tila voimassaolevalla elinkaarikoodistolla ilmaistuna

Käsite
Luonnos

kaavasuunnitelman kumulatiivinen historia sille sen olemassaoloaikana tapahtuneista muutoksista

Käsite
Luonnos

kaavaa koskevien tietojen kokonaisuus koneluettavassa ja semanttisesti yhteentoimivassa tietorakenteessa

Käsite
Luonnos

asema- tai yleiskaavassa rakennuspaikaksi osoitettu alue

Käsite
Luonnos

kunnan viranhaltija, jonka tehtävänä on hoitaa kunnan kaavoitustyöhön liittyviä tehtäviä

Käsite
Luonnos

maankäyttöprosessi, joka määrittää ne vaiheet, tiedot, roolit ja ehdot joiden mukaisesti tuotetaan lainvoiman saavia kaavoja

Käsite
Luonnos

asemakaavassa pääasialliselta käyttötarkoitukseltaan kadun rakentamiseen osoitettu alue

Käsite
Luonnos

katutilaa koskeva yleisen alueen suunnitelma, jossa esitetään katualueen käyttö, liikenne-, hulevesi-, materiaali-, varuste- sekä infralaiteratkaisut, sekä sovittaminen ja suunnitelman vaikutukset ympäristöön

Käsite
Keskeneräinen

rakennuksessa sijaitsevien lattiapinnan korkeusasemaltaan määrätyllä vaihteluvälillä sijaitsevien tilojen muodostama yhtenäinen kokonaisuus

Käsite
Luonnos

kerroksen pinta-ala rakennuksen ulkoseinien ulkopinnan mukaan laskettuna

Käsite
Luonnos

kerrostason ala, jonka rajoina ovat kerrostasoa
ympäröivien ulkoseinien ulkopinnat tai niiden ajateltu jatke ulkoseinän pinnassa olevien aukkojen ja koristeosien osalla

Käsite
Luonnos

kiinteistörekisteriin merkitty maan tai vesialueen omistuksen yksikkö

Käsite
Luonnos

maanvuokraoikeuden, testamenttiin perustuvan käyttöoikeuden, lesken hallintaoikeuden, eläkeoikeuden tai muun sellaisen hallintaoikeuden haltijaa, jolla on oikeus omistajan tavoin pitää kiinteistöä hallussaan ja käyttää sitä

Käsite
Luonnos

oikeussubjekti joka omistaa kiinteistön

Käsite
Luonnos

maankäyttöasia jossa toimitetaan kiinteistö kiinteistöntoimitusmenettelyn mukaisesti

Käsite
Luonnos

maankäyttöprosessi, joka määrittää ne vaiheet, tiedot, roolit ja ehdot joiden mukaisesti toimitetaan kiinteistön lohkominen, halkominen, erillisen vesijätön ja muun erillisen alueen tilaksi muodostaminen tai kiinteistöön liittäminen, tilusvaihto, alueen siirtäminen, uusjako, yhteismetsän muodostaminen, kiinteistönmääritys, rakennusmaan järjestely, yhteisalueosuuden siirtäminen ja tilaksi muodostaminen tai yhteisen alueen jako

Käsite
Luonnos

kiinteistön yksilöivä tunniste

Käsite
Luonnos

asemakaavassa pääasialliselta käyttötarkoitukseltaan eri tyyppiseen rakentamiseen osoitettu yhtenäinen maa-alue

Käsite
Luonnos

toiminta, jossa tiettyä maankäyttötietoa koskeva maankäyttöpäätös kumotaan osittain tai kokonaan

Käsite
Luonnos

toiminta, jossa tiettyä maankäyttötietoa koskeva maankäyttöpäätös kumotaan osittain tai kokonaan maankäyttötiedossa ja -prosesseissa määriteltyjen ehtojen määrittämällä tavalla ilman kumoavaa päätöstä tekeviä toimijoita