Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.
Ympäristöministeriö

Kaavatietomalli

Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Rajauksella 29 hakutulosta

Käsite
Luonnos

kaavamääräyksen arvo, joka kuvaa ajanhetkeä tai aikaväliä

Käsite
Luonnos

kaavamääräyksen arvo, joka kuvaa maantieteellistä sijaintia tai aluetta

Käsite
Luonnos

pysyvä ja kansallisesti yksilöivä tunnus, joka kytkeytyy kohteen identiteettiin. Tunnus säilyy sellaisissa muutoksissa, joiden jälkeen kohteen identiteetin katsotaan olevan oleellisesti sama kuin ennen muutosta.

Käsite
Luonnos

maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavoitusprosessin lopputuloksena syntyvä lainvoimainen maankäyttöä tai rakentamista ohjaava suunnitelma

Käsite
Luonnos

kaavaan sisältyvä aluerajaus tai kohde, jonka alueella maankäyttöä tai rakentamista halutaan ohjata.

Käsite
Luonnos

alueiden käytön ohjaustarpeeseen, kaavaan sisältövaatimuksiin, prosessiin ja vastuulliseen hallintoviranomaiseen perustuva luokittelu

Käsite
Luonnos

kaavamääräyksen tietosisältöä tarkentava nimetty ominaisuus ja sen mahdollinen arvo.

Käsite
Luonnos

kaavaan sisältyvä velvoittava määräys, jolla ohjataan alueiden suunnittelua ja rakentamista.

Käsite
Luonnos

tieto kaavan hyväksymisen johdosta kokonaisuudessaan kumoutuvasta kaavasta tai kaavan kumottavasta osa-alueesta, yksittäisistä kaavamääräyksistä tai kaavasuosituksista.

Käsite
Luonnos

kaavan käsittelyprosessiin kuuluva tapahtuma, jonka johdosta elinkaaren tila voi muuttua

Käsite
Luonnos

kaavaprosessiin tai kaavan tulkintaan liittyvä asiakirja, joka ei sisällä kaavan oikeusvaikutteista suunnitelma- tai säännöstietoa

Käsite
Luonnos

kaavan laadinnassa hyödynnetty tietoaineisto, joka sisältää sellaista kaavan tulkinnan yhteydessä hyödyllistä tietoa, jota ei luoda ja josta ei päätetä osana kaavoitusprosessia.

Käsite
Luonnos

kaavanprosessiin kuuluva tapahtuma, jonka tarkoituksena on tarjota kaavan osallisille tai muille kiinnostuneille mahdollisuus lausua mielipiteensä ja antaa palautetta valmisteilla olevasta kaavasta tai sen osasta.

Käsite
Luonnos

kaavaan sisältyvä ei-velvoittava ohje, joka ilmentää esimerkiksi toteutuksen tapaa ja tavoitetta.

Käsite
Luonnos

tietojärjestelmä, jonka tehtävänä on vastaanottaa, säilyttää ja jaella tietomallimuotoista kaavatietoa laatu- ja elinkaarisääntöjen mukaisesti.

Käsite
Luonnos

Kaavoituksen piiriin kuuluva temaattinen aihealue

Käsite
Luonnos

kaavamääräyksen arvo, joka koostuu koodilistan tunnuksesta ja yhdestä kyseisen listan arvosta

Käsite
Luonnos

pystysuuntainen korkeusarvo.

Käsite
Luonnos

pystysuuntainen kahden korkeuden rajaama arvoväli

Käsite
Luonnos

Kaavatietomallin objektien pysyvien tunnusten yhteinen osa

Käsite
Luonnos

kaavamääräyksen arvo, joka koostuu numeerisesta lukemasta ja sen mittayksiköstä

Käsite
Luonnos

kaavamääräyksen arvo, joka sisältää ala- ja/tai ylärajan sekä mittayksikön numeeriselle arvolle

Käsite
Luonnos

kohteen versiokohtainen pysyvä tunnus, joka on yksilöivä tietojärjestelmän sisällä. Tunnus muuttuu jokaisen kohteen sisältöön kohdistuvan muutoksen myötä.

Käsite
Luonnos

kaavamääräyksen arvo, joka on tekstimuotoinen

Käsite
Luonnos

kaavamääräyksen arvo, joka kuvaa määräyksen sisältöön liittyvän tunnuksen rekisterissä tai muussa tietojärjestelmässä.

Käsite
Luonnos

globaalisti yksilöivä, pysyvä tunnus kaavatietomallin objektille

Käsite
Luonnos

Kaavamääräys, joka ei kohdistu tietyn kaavamääräyskohteen alueelle, vaan koskee koko kaavan aluetta

Käsite
Luonnos

kaavasuositus, joka ei kohdistu tietyn kaavamääräyskohteen alueelle, vaan koskee koko kaavan aluetta