Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.
Työ- ja elinkeinoministeriö TEM

Luvat ja valvonta

Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Rajauksella 175 hakutulosta

Käsite
Luonnos

alue, jolla asiakasAvaa uuden ikkunan sivulle asiakas saa nauttia anniskeluluvanAvaa uuden ikkunan sivulle anniskeluluvan haltijan myymää alkoholijuomaa

Käsite
Luonnos

ravitsemistoimintaa harjoittavalle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle myönnettävä lupaAvaa uuden ikkunan sivulle lupa alkoholijuomien anniskeluun

Käsite
Luonnos

ratkaistavaksi annettu tai otettu tehtävä

Käsite
Luonnos

muu kuin asianosainenAvaa uuden ikkunan sivulle asianosainen, joka ilmaisee näkemyksensä käsiteltävästä asiastaAvaa uuden ikkunan sivulle asiasta

Käsite
Luonnos

asianAvaa uuden ikkunan sivulle asian edellyttämien toimenpiteiden suorittaminen ja asian ratkaiseminen

Käsite
Luonnos

toimijaAvaa uuden ikkunan sivulle toimija, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asiaAvaa uuden ikkunan sivulle asia koskee

Käsite
Luonnos

henkilöAvaa uuden ikkunan sivulle henkilö, jolla on tilanteeseen tai tehtävään vaadittava asiantuntemus

Käsite
Luonnos

ohjelma, joka on suunniteltu keskustelemaan ihmisen kanssa joko puheen tai kirjoitetun tekstin välityksellä

Käsite
Luonnos

riippumattoman osapuolen suorittama dokumentoituun menetelmään perustuva toimintaAvaa uuden ikkunan sivulle toiminta, jossa selvitetään, onko tarkastelun kohde toteutettu etukäteen yksilöityjen vaatimusten mukaisesti

Käsite
Luonnos

suunnitelma siitä, miten ensiapu järjestetään tietyssä paikassa tai tiettyä tarkoitusta varten

Käsite
Luonnos

säännösten noudattamatta jättämisestä seuraava toimenpide, jonka viranomainenAvaa uuden ikkunan sivulle viranomainen kohdistaa toimijaanAvaa uuden ikkunan sivulle toimijaan tai asianosaiseenAvaa uuden ikkunan sivulle asianosaiseen lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi

Käsite
Luonnos

työkokonaisuus, johon kuuluu yksi tai useampi projektiAvaa uuden ikkunan sivulle projekti

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

henkilötietoja sisältävä tietojoukko, joka on järjestetty tiedonhakua tukevalla tavalla

Käsite
Luonnos

niiden henkilöiden määrä, jotka ovat organisaation palveluksessa tai työskentelevät tapahtumassaAvaa uuden ikkunan sivulle tapahtumassa

Käsite
Luonnos

ikävuosi, jota nuorempi tai vanhempi ei saa olla osallistuakseen tiettyyn tapahtumaanAvaa uuden ikkunan sivulle tapahtumaan tai toimintaanAvaa uuden ikkunan sivulle toimintaan

Käsite
Luonnos

asiakirja tai asiakirjojen muodostama kokonaisuus, jolla välitetään asianAvaa uuden ikkunan sivulle asian vireillepanonAvaa uuden ikkunan sivulle vireillepanon tai käsittelyn vaatimaa tietoa

Käsite
Luonnos

tapahtumaAvaa uuden ikkunan sivulle tapahtuma tai tapahtuman osa, jossa järjestetään esitys ilotulitteilla

Käsite
Luonnos

tiedoksiantotapa, jossa viranomaisenAvaa uuden ikkunan sivulle viranomaisen verkkosivustolla yleisessä tietoverkossa ilmoitetaan käsiteltävästä asiastaAvaa uuden ikkunan sivulle asiasta ja julkaistaan siihen liittyvä tietoaineistoAvaa uuden ikkunan sivulle tietoaineisto

Käsite
Luonnos

suunnitelma jätteiden keräystä, kuljetusta, hyödyntämistä ja käsittelyä varten

Käsite
Luonnos

asiakirja tai asiakirjojen muodostama kokonaisuus, jolla asianosainenAvaa uuden ikkunan sivulle asianosainen oma-aloitteisesti esittää vaatimuksia ja näkemyksiä tarkastelun kohteesta asiankäsittelynAvaa uuden ikkunan sivulle asiankäsittelyn aikana

Käsite
Luonnos

ennalta suunniteltu tapahtuma tai tapahtumien muodostama kokonaisuus, jossa arvioidaan toiminnanAvaa uuden ikkunan sivulle toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja toteutumista suhteessa suunnitelmiin sekä kartoitetaan mahdollisia kehitystarpeita

Käsite
Luonnos

rakentamiseen tarkoitettu tai rakennettu maa- tai vesialue siihen kuuluvine rakennuksineen

Käsite
Luonnos

kiinteistörekisteriin merkitty maan tai vesialueen omistuksen yksikkö

Käsite
Luonnos

tiedoksiantotapa, jossa tieto toimitetaan yksilöidylle vastaanottajalle

Käsite
Luonnos

tilan kustakin kohdasta uloskäytäväänAvaa uuden ikkunan sivulle uloskäytävään johtava kulkukelpoinen reitti

Käsite
Luonnos

asiakirja tai asiakirjojen muodostama kokonaisuus, jolla lausuntopyynnönAvaa uuden ikkunan sivulle lausuntopyynnön saanut toimijaAvaa uuden ikkunan sivulle toimija esittää näkemyksensä tarkastelun kohteesta asiankäsittelynAvaa uuden ikkunan sivulle asiankäsittelyn aikana

Käsite
Luonnos

pyyntö, joka esitetään tarkastelun kohteeseen liittyvien näkemysten hankkimiseksi

Käsite
Luonnos

siirrettävä tai väliaikainen toimintapaikkaAvaa uuden ikkunan sivulle toimintapaikka, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään

Käsite
Luonnos

aiemmin saatuja tai annettuja tietoja täydentävä tieto

Käsite
Luonnos

toimivaltaisen tahon toimijalleAvaa uuden ikkunan sivulle toimijalle myöntämä oikeus tiettyyn toimintaanAvaa uuden ikkunan sivulle toimintaan

Käsite
Luonnos

toisiaan vastaavien käsittelyvaiheiden toteuttaminen samanaikaisesti kaikkien samaan asiointikokonaisuuteenAvaa uuden ikkunan sivulle asiointikokonaisuuteen kuuluvien lupienAvaa uuden ikkunan sivulle lupien osalta