Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.
Valtiovarainministeriö

Tietojohtaminen

Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Rajauksella 85 hakutulosta

Käsite
Ehdotus

Alueen tyyppi

Käsite
Ehdotus

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön ammattiasemaan liittyvä ammattioikeus terveydenhuollon
ammattihenkilöiden keskusrekisterissä (Terhikki). Ammattiluokka kuvataan Valvira - Ammattioikeudet - koodistoluokituksella.

Hilmo-opas 2019
https://maakunnat.sharepoint.com/teams/Virta-hanke/Jaetut%20asiakirjat/General/Pilotti/K%C3%A4sitteet,%20luokitukset/K%C3%A4sitteiden%20l%C3%A4hdeaineisto/OHJ2018_7_1.Korjattu_Hilmo-opas%202019_web.pdf

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137178/OHJ2018_7_1.Korjattu_Hilmo-opas%202019_web.pdf?sequence=14&isAllowed=y

Käsite
Ehdotus

Ammatti, elinkeino, jota yksilö harjoittaa päätyönään toimeentuloaan varten.

Samankaltaista työtä tekevien henkilöiden rooli, joka perustuu tulonhankintatarkoituksessa tehdyn työn sisältöön ja joissain tapauksissa henkilön suorittamaan koulutukseen.

Työssäkäyntitilastossa ammattien luokittelu perustuu eri rekistereistä saatuihin työnantajan työtekijälle antamiin ammattinimikkeisiin, jotka luokitellaan eri ammattikoodeiksi pääasiassa toimialan, koulutuksen, ammattiaseman ja sektorin perusteella. Ammattinimikettä kutsutaan joskus myös työ-, tehtävä- tai virkanimikkeeksi. Osa työssäkäyntitilaston ammattikoodeista (vrt. toimialakohtaiset ammattikoodistot ilman ammattinimikkeitä) saadaan valmiiksi luokiteltuina palkkatilastosta. Ammatin kuvaamisessa käytetään kulloinkin voimassa olevaa Tilastokeskuksen kansallista ammattiluokitusta. Yksi ammattiluokka voi sisältää useita eri ammattinimikkeitä. Toisaalta sama ammattinimike voidaan luokitella useaan eri ammattiryhmään.

Työllisille ammatit tuotetaan ensisijaisesti henkilön vuoden viimeisen viikon päätyösuhteen mukaan. Tiedot kerätään useista eri lähteistä: mm. valtion ja kuntien työsuhderekistereistä, palkkatilastosta sekä yritystiedonkeruilla.

http://www.stat.fi/til/tyokay/kas.html

https://maakunnat.sharepoint.com/teams/Virta-hanke/Jaetut%20asiakirjat/General/Pilotti/K%C3%A4sitteet,%20luokitukset/K%C3%A4sitteiden%20l%C3%A4hdeaineisto/Tilastokeskus%20-%20Tilastot%20aiheittain%20-%20Ty%C3%B6ss%C3%A4k%C3%A4ynti.html

Käsite
Ehdotus

Esim ikään perustuva asiakasryhmä 65-84-vuotiaat

Käsite
Ehdotus

Kohderyhmän määrittelyä ja valintaa kuvaava käsite.

Käsite
Ehdotus

Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Väestön keskusrekisterin mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät väestölaskennassa muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. Vuoden 1980 väestölaskennassa myös näistä henkilöistä muodostettiin asuntokuntia.

Asuntokuntakäsite otettiin käyttöön vuoden 1980 väestölaskennassa. Sitä aikaisemmissa laskennoissa käytettiin ruokakuntakäsitettä. Ruokakunnan katsottiin muodostuvan yhdessä asuvista perheenjäsenistä ja muista henkilöistä, joilla oli yhteinen ruokatalous. Alivuokralainen, jolla oli oma ruokatalous, muodosti oman ruokakuntansa. Vuodesta 1980 alivuokralainen kuuluu samaan asuntokuntaan muiden asunnossa asuvien kanssa.

https://www.stat.fi/meta/kas/asuntokunta.html (viitattu 23.4.2019)

https://maakunnat.sharepoint.com/teams/Virta-hanke/Jaetut%20asiakirjat/General/Pilotti/K%C3%A4sitteet,%20luokitukset/K%C3%A4sitteiden%20l%C3%A4hdeaineisto/Asuntokunta%20_%20K%C3%A4sitteet%20_%20Tilastokeskus.html

Käsite
Ehdotus

Talousarvio on kunnan tai kuntayhtymän varainhoitoa koskeva suunnitelma, jonka kunnan tai kuntayhtymän valtuusto hyväksyy talousarviovuodelle ennen edellisen vuoden loppua.

Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Suomen Kuntaliiton antaman talousarviosuosituksen mukaan talousarvio jakaantuu käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosiin. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat vastaavat rakenteeltaan kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma- ja rahoituslaskelmakaavoja.

Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnan tai kuntayhtymän kirjanpidossa seurataan talousarvion toteutumista ja tilinpäätökseen sisällytetään talousarvion toteutumisvertailu.

Mikäli kunnalla tai kuntayhtymällä on kunnan liikelaitos -mallin mukaan toimivia liikelaitoksia, talousarvion tuloslaskelmaosaan otetaan kunnan/kuntayhtymän ja näiden liikelaitosten väliset suoritukset (sisäiset korot ja liikelaitoksen peruspääoman tuotto) mutta ei liikelaitosten "omia" tuotto- ja kuluarvioita. Talousarvion tuloslaskelmaosa ei näin ollen ole vertailukelpoinen tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman kanssa, koska tähän kunnan liikelaitokset yhdistetään "rivi riviltä" ja sisäiset erät eliminoidaan.

Mikäli kunnalla on kunnan liikelaitoksia, tulee kunnan Suomen Kuntaliiton suosituksen mukaan julkaista myös sellainen talousarvion tuloslaskelmaosa, johon on yhdistetty rivi riviltä liikelaitoksen tuloslaskelma-arviot ja eliminoitu sisäisten lainojen korot ja peruspääoman tuotto.

Ainoastaan osa kuntien liikelaitoksista noudattaa "kunnan liikelaitos" -mallia.

https://www.stat.fi/meta/kas/talousarvio.html

https://maakunnat.sharepoint.com/teams/Virta-hanke/Jaetut%20asiakirjat/General/Pilotti/K%C3%A4sitteet,%20luokitukset/K%C3%A4sitteiden%20l%C3%A4hdeaineisto/Talousarvio%20_%20K%C3%A4sitteet%20_%20Tilastokeskus.html

Käsite
Ehdotus

Pitkäaikainen tai pysyväisluontoinen diagnoosi, joka ilmoitetaan käynnin tai hoitojakson tiedoissa. Pitkäaikaisdiagnoosi ilmoitetaan potilaan jokaisen käynnin ja hoitojakson tiedoissa. Sillä on yleensä merkitystä useiden käyntien tai hoitojaksojen aikana, vaikka ne eivät olisi hoidon varsinainen syy.

Hilmo-opas 2019
https://maakunnat.sharepoint.com/teams/Virta-hanke/Jaetut%20asiakirjat/General/Pilotti/K%C3%A4sitteet,%20luokitukset/K%C3%A4sitteiden%20l%C3%A4hdeaineisto/OHJ2018_7_1.Korjattu_Hilmo-opas%202019_web.pdf

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137178/OHJ2018_7_1.Korjattu_Hilmo-opas%202019_web.pdf?sequence=14&isAllowed=y

Käsite
Ehdotus

Taloushallinnossa ennuste antaa ajanhetkellä parhaan arvion tulevaisuudessa toteutuvista kokonaiskustannuksista perustuen toteumiin, budjettiin ja muuhun tietoon toiminnasta

Käsite
Ehdotus

TBD

Käsite
Ehdotus

TBD

Käsite
Ehdotus

TBD

Käsite
Ehdotus

TBD

Käsite
Ehdotus

Henkilöstöjärjestelmästä (erillinen) tarvittavat henkilöstöön liittyvät tiedot

Käsite
Ehdotus

TBD

Käsite
Ehdotus

Hoitojakso koostuu hoitopäivistä.

Hoitopäivä on ensisijassa yhden vuorokauden kestävä hoitojakso sosiaali- ja terveydenhuollon laitospalvelujen
yksiköissä. Tietyissä tapauksissa hoitopäivä voi olla alle 24 tuntia. Tulo- ja lähtöpäivän määrittelyssä
noudatetaan Hoitoilmoitusjärjestelmän (Hilmon) määrittelyjä. Tietopaketeissa asiakkaaseen tai tietopakettiin
kohdennetaan kaikki tarkasteluajanjakson hoitopäivät (esimerkiksi osavuosikatsauksen ajanjakso tai
koko vuosi) Hilmo-määrittelyistä poikkeavasti. Hilmo käsittää suoritteiksi ainoastaan päättyneet hoitojaksot,
eikä huomioi päättymättömiä hoitojaksoja. Laitoshoidon lomapäiviä ei kuitenkaan lasketa hoitopäiviin
eli tarkastelussa on mukana ainoastaan läsnäolopäivät.

Asumispäivä on yhden vuorokauden kestävä asumisjakso asumispalvelujen yksiköissä. Tietopaketeissa asiakkaaseen
tai tietopakettiin kohdennetaan tarkasteluajanjakson asumispäivät (esimerkiksi osavuosikatsauksen
ajanjakso tai koko vuosi). Tavoitteena tulee olla, että raportoinnissa mukana on vain tehostetun
palveluasumisen läsnäolopäivät eli keskeytysajanjaksoja ei lasketa asumispäivien lukumäärään. Tietopakettikohtaisesti
on määritelty, millainen asuminen luokitellaan varsinaiseksi asumispalveluksi ja millainen asuminen
on avohoitoa tai kotihoitoa. Tällä hetkellä tehostetun palveluasumisen läsnäolopäiviksi (=hoitovuorokaudeksi)
lasketaan myös asiakkaan kotiutumispäivä sairaalajaksolta. Jos asiakas lähtee sairaalajaksolle,
ei lähtöpäivää lasketa, mutta asiakkaan paluupäivä lasketaan jo läsnäolopäiväksi/hoitovuorokaudeksi, josta
palveluntuottaja laskuttaa.

Sote-tietopakettien käsikirja:
https://media.sitra.fi/2017/09/22142139/sote-tietopakettien-kasikirjaversio-2.1.pdf

https://maakunnat.sharepoint.com/teams/Virta-hanke/Jaetut%20asiakirjat/General/Pilotti/K%C3%A4sitteet,%20luokitukset/K%C3%A4sitteiden%20l%C3%A4hdeaineisto/20170910_Tietopakettien-k%C3%A4sikirja.pdf

Käsite
Ehdotus

Hoitojakso on yksi palvelutapahtuman tyyppi. Palvelutapahtumalla tarkoitetaan terveydenhuollon palvelunantajan ja potilaan välistä yksittäisen palvelun järjestämistä tai toteuttamista ja siihen ajallisesti ja asiallisesti liittyviä tutkimuksia, toimenpiteitä, konsultaatioita ja yhteydenottoja.

Hoitojakso koostuu hoitopäivistä.

Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille
https://maakunnat.sharepoint.com/teams/Virta-hanke/Jaetut%20asiakirjat/General/Pilotti/K%C3%A4sitteet,%20luokitukset/K%C3%A4sitteiden%20l%C3%A4hdeaineisto/Potilastiedon_Arkisto_Toiminnalliset%20vaatimukset_v1.2.pdf

https://thl.fi/documents/920442/3850406/Potilastiedon_Arkisto_Toiminnalliset+vaatimukset_v1.2.pdf/f759c5e4-2cfa-49c3-9734-043c89009791

Käsite
Ehdotus

Hoitotyön toimintoluokitusta käytetään potilaan päivittäisen hoidon rakenteiseen kirjaamiseen poliklinikoilla ja vuodeosastoilla perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Suomalainen hoitotyön toimintoluokitus SHToL koostuu 17 komponentista eli hoitotyön sisältöalueesta ja kukin komponentti sisältää vaihtelevan määrän pää- ja alaluokkia. Hoitotyön toimintoluokitus on osa FinCC luokitusta.

FinCC-luokituskokonaisuuden opas
https://maakunnat.sharepoint.com/teams/Virta-hanke/Jaetut%20asiakirjat/General/Pilotti/K%C3%A4sitteet,%20luokitukset/K%C3%A4sitteiden%20l%C3%A4hdeaineisto/FinCC-luokituskokonaisuuden%20opas_2_2012.pdf

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90804/FinCC-luokituskokonaisuuden%20opas_korjattu%20liitteen%C3%A4%20olevaa%20SHToL-luokitusta.pdf?sequence=1

Käsite
Ehdotus

Tautiluokitus. ICD-10-muotoisia diagnooseja käytetään terveydenhuollossa useissa yhteyksissä. Potilaskertomusmerkintöjen lisäksi niitä tarvitaan hoitoilmoituksia ja muita erilaisia lakisääteisiä rekisteri-ilmoituksia laadittaessa, kuolintodistuksissa, sosiaalivakuutukseen ja tapaturmavakuutuksiin liittyvissä lääkärinlausunnoissa sekä vakuutuspäätöksiä tehtäessä.

Koodistopalvelu
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=23&versionKey=58

Tautiluokitus
https://maakunnat.sharepoint.com/teams/Virta-hanke/Jaetut%20asiakirjat/General/Pilotti/K%C3%A4sitteet,%20luokitukset/K%C3%A4sitteiden%20l%C3%A4hdeaineisto/Tautiluokitus_ICD-10_5_2011.pdf

https://thl.fi/documents/10531/1449887/ICD-10.pdf/8091c7cc-fda6-4e86-8ef9-7790d8d6a1a2

Käsite
Ehdotus

TBD

Käsite
Ehdotus

Esim. Lapsi, nuori, aikuinen, ikäihminen

Käsite
Ehdotus

Ilmoitus kotipalvelujen tarpeesta on palvelujärjestäjälle tehty ilmoitus asiakkaan tai perheen kotipalvelujen tarpeesta. Ilmoituksen voi tehdä apuja tarvitseva henkilö itse, hänen omaisensa tai läheisensä, viranomainen tai muu henkilö. Ilmoitus vastaanotetaan pääsääntöisesti puhelimitse ja puhelun aikana työntekijä tekee ensiarvion
saadun ilmoituksen pohjalta.

Ikäihmisten kotihoidon toimintamalli ja kirjaamisen edellytykset 2017
https://maakunnat.sharepoint.com/teams/Virta-hanke/Jaetut%20asiakirjat/General/Pilotti/K%C3%A4sitteet,%20luokitukset/K%C3%A4sitteiden%20l%C3%A4hdeaineisto/iki_toimintaopas_2017.pdf

https://thl.fi/documents/920442/3225039/iki_toimintaopas.pdf/d63cc653-fcbf-4dac-88e1-d1316beb7d03

Käsite
Ehdotus

Palvelunjärjestäjän päätös siitä, myönnetäänkö sosiaalihuollon asiakkaalle yksi tai useampia iäkkäiden palveluihin kuuluvia sosiaalipalveluja.

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto
https://maakunnat.sharepoint.com/teams/Virta-hanke/Jaetut%20asiakirjat/General/Pilotti/K%C3%A4sitteet,%20luokitukset/K%C3%A4sitteiden%20l%C3%A4hdeaineisto/sosiaalialan_tiedonhallinnan_sanasto_versio_5-0.pdf

https://thl.fi/documents/920442/2920708/sosiaalialan_tiedonhallinnan_sanasto_versio_5-0.pdf/0bc7df69-152a-404b-a521-41ccf0635453

Käsite
Ehdotus

Sosiaalihuollon asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai edunvalvojansa sekä palvelunjärjestäjän pääsääntöisesti yhdessä tekemä palvelutarpeen arvio asiakkaan toimintakyvystä ja suoriutumisesta tavanomaisista elämän toiminnoista asuin- tai toimintaympäristössään sekä siitä, millaisia iäkkäiden palveluissa annettavia sosiaalipalveluja asiakas tarvitsee
Tämän arvion tekeminen on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä. Yli 75-vuotiaan asiakkaan palvelutarpeen arvion tekeminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun asiakas, asiakkaan omainen tai läheinen tai hänen laillinen edustajansa on ottanut yhteyttä palvelujärjestäjään palvelujen saamiseksi.


Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto
https://maakunnat.sharepoint.com/teams/Virta-hanke/Jaetut%20asiakirjat/General/Pilotti/K%C3%A4sitteet,%20luokitukset/K%C3%A4sitteiden%20l%C3%A4hdeaineisto/sosiaalialan_tiedonhallinnan_sanasto_versio_5-0.pdf

https://thl.fi/documents/920442/2920708/sosiaalialan_tiedonhallinnan_sanasto_versio_5-0.pdf/0bc7df69-152a-404b-a521-41ccf0635453

Käsite
Ehdotus

Kirjanpito tarkoittaa, että kaikki kirjanpitovelvollisen tulot ja menot dokumentoidaan. Kirjanpitoa ohjaa kirjanpitolaki, kirjanpitoasetus sekä niin sanottu hyvä kirjanpitotapa, joka on joukko eri viranomaispäätöksissä vahvistettuja vakiintuneita käytäntöjä. Kirjanpidon tarkoitus on tehdä rahankäytöstä selkeää, dokumentoitua ja kontrolloitua, jotta raha ei vain katoa.

Kirjanpito tehdään aina yhdeksi tilikaudeksi kerrallaan, ja tämän kirjanpidon perusteella laaditaan tilinpäätös. Tilikausi on tyypillisesti kaksitoista kuukautta, ja se ajoittuu usein yksiin hallituksen toimikauden kanssa. Tilikauden päättyessä hallitus esittää tilinpäätöksen, jossa esitetään menneen vuoden toteumat tuloista ja menoista. Ilman kunnollista kirjanpitoa tilinpäätöksen laatiminen on mahdotonta.

Kirjanpito perustuu tileihin. Huomattavaa on, että kirjanpidon tili ei tarkoita samaa kuin pankkitili, vaan pankkitili on kirjanpidossa vain yksi tili muiden joukossa. Kirjanpidossa tileillä tarkoitetaan eri otsikoita, joiden alle erityyppiset tulot ja menot on jaoteltu. Kirjanpidon tilejä voivat olla vaikkapa "esiintymispalkkiot", "toimistokulut", "pankkitili" tai "yleisavustukset". Kirjanpidossa on vähintään oltava tilit kaikille tuloslaskelman kohdille. Yhdessä kirjanpidon tilit muodostavat tilikartan.

Tilikartta sisältää kaikki käytössä olevat tilit, ja sinne voidaan tarpeen mukaan lisätä tilejä uusille toiminnoille. Passiivisia tilejä voi pudottaa pois, jos niillä ei tilinpäätöksessä näy tapahtumia. Kesken tilikauden ei tilejä saa kuitenkaan poistaa.

Kirjanpitolaki:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336

https://maakunnat.sharepoint.com/teams/Virta-hanke/Jaetut%20asiakirjat/General/Pilotti/K%C3%A4sitteet,%20luokitukset/K%C3%A4sitteiden%20l%C3%A4hdeaineisto/Kirjanpitolaki%201336_1997%20-%20Ajantasainen%20lains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nt%C3%B6%20-%20FINLEX%20%C2%AE.html

Käsite
Ehdotus

Tietokokonaisuus on tarkoitettu kuvaamaan henkilölle tehtyä kotihoidon palvelusuunnitelmaa. (hilmo)

Kotihoidon asiakassuunnitelma on asiakirja, johon kirjataan asiakkaan nykytila sekä nykytilan pohjalta kotihoidon palveluille asetetut keskeiset tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi asiakassuunnitelmaan kirjataan aina ajankohta suunnitelman seuraavalle arviointiajankohdalle.

Hilmo-opas 2019
https://maakunnat.sharepoint.com/teams/Virta-hanke/Jaetut%20asiakirjat/General/Pilotti/K%C3%A4sitteet,%20luokitukset/K%C3%A4sitteiden%20l%C3%A4hdeaineisto/OHJ2018_7_1.Korjattu_Hilmo-opas%202019_web.pdf

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137178/OHJ2018_7_1.Korjattu_Hilmo-opas%202019_web.pdf?sequence=14&isAllowed=y

Käsite
Ehdotus

Kotihoidon uusille asiakkaille tehtävä sosiaalihuoltolain mukainen palveluntarpeen arvio. Palveluntarpeen arvion päätavoite on asiakkaan kokonaisvaltaisen tilanteen kartoittaminen sekä asiakkaan ohjaaminen tarvittavien palveluiden piiriin.

Ikäihmisten kotihoidon toimintamalli ja kirjaamisen edellytykset 2017
https://maakunnat.sharepoint.com/teams/Virta-hanke/Jaetut%20asiakirjat/General/Pilotti/K%C3%A4sitteet,%20luokitukset/K%C3%A4sitteiden%20l%C3%A4hdeaineisto/iki_toimintaopas_2017.pdf

https://thl.fi/documents/920442/3225039/iki_toimintaopas.pdf/d63cc653-fcbf-4dac-88e1-d1316beb7d03

Käsite
Ehdotus

Kotipalvelupäätös on palvelunjärjestäjän päätös siitä, myönnetäänkö asiakkaalle yksi tai useampia kotipalvelujen sisällä tuotettavia sosiaalipalveluja

Ikäihmisten kotihoidon toimintamalli ja kirjaamisen edellytykset 2017
https://maakunnat.sharepoint.com/teams/Virta-hanke/Jaetut%20asiakirjat/General/Pilotti/K%C3%A4sitteet,%20luokitukset/K%C3%A4sitteiden%20l%C3%A4hdeaineisto/iki_toimintaopas_2017.pdf

https://thl.fi/documents/920442/3225039/iki_toimintaopas.pdf/d63cc653-fcbf-4dac-88e1-d1316beb7d03

Käsite
Ehdotus

Kunta
Kunta on alueellinen itsehallintoyksikkö. Kunnanvaltuusto on päättävä elin kunnassa. Kunnallisvaaleissa valittavien valtuutettujen lukumäärä määräytyy sen perusteella, paljonko kunnassa on väestötietojärjestelmän tietojen mukaan asukkaita vaalivuoden toukokuun lopussa. Kunnallisen jaotuksen muutokset, esimerkiksi kuntaliitokset ovat mahdollisia.

Kuntanumero
Väestörekisterikeskus antaa jokaiselle kunnalle kolminumeroisen kuntanumeron.

Suomessa on vuonna 2019 yhteensä 311 kuntaa, joista 107 käyttää itsestään kaupunki -nimitystä ja 204 kuntaa kunta -nimitystä.

Asukasmäärältään Manner-Suomen pienin kunta on Luhanka (707 asukasta) ja Ahvenanmaan pienin kunta on Sottunga (91 asukasta). Suomen pienin kaupunki on Kaskinen (1 262 asukasta) ja suurin Helsinki (648 042 asukasta). Manner-Suomessa on 295 kuntaa ja Ahvenamaalla 16. Asukaslukutiedot perustuvat 31.12.2018 tilanteen mukaisiin tietoihin.

https://vrk.fi/vaestokirjahallinnon-sanasto

https://maakunnat.sharepoint.com/teams/Virta-hanke/Jaetut%20asiakirjat/General/Pilotti/K%C3%A4sitteet,%20luokitukset/K%C3%A4sitteiden%20l%C3%A4hdeaineisto/V%C3%A4est%C3%B6kirjahallinnon%20sanasto%20-%20V%C3%A4est%C3%B6rekisterikeskus.html

https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-ja-julkaisut/kaupunkien-ja-kuntien-lukumaarat

https://maakunnat.sharepoint.com/teams/Virta-hanke/Jaetut%20asiakirjat/General/Pilotti/K%C3%A4sitteet,%20luokitukset/K%C3%A4sitteiden%20l%C3%A4hdeaineisto/Kaupunkien%20ja%20kuntien%20lukum%C3%A4%C3%A4r%C3%A4t%20ja%20v%C3%A4est%C3%B6tiedot%20_%20Kuntaliitto.fi.html

Käsite
Ehdotus

Yleiskäsite joka kuvaa asiakkaan hoitoon liittyviä tapahtumia. Avohoidon käynti voi tarkoittaa perinteistä vastaanottokäyntiä (käynti toimipaikassa), etäasiointia, kotikäyntiä tai muita asiakkaan ja ammattihenkilön välistä vuorovaikutuksen tapaa. Käynniksi luetaan myös terveydenhuoltohenkilöstöön kuuluvan käynti sairaalan /terveyskeskuksen ulkopuolella potilaan luona. Sosiaalihuollossa keskeinen käynti on kotihoidon käynti.

Hilmo-opas 2019
https://maakunnat.sharepoint.com/teams/Virta-hanke/Jaetut%20asiakirjat/General/Pilotti/K%C3%A4sitteet,%20luokitukset/K%C3%A4sitteiden%20l%C3%A4hdeaineisto/OHJ2018_7_1.Korjattu_Hilmo-opas%202019_web.pdf

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137178/OHJ2018_7_1.Korjattu_Hilmo-opas%202019_web.pdf?sequence=14&isAllowed=y

Käsite
Ehdotus

TBD

Käsite
Ehdotus

TBD

Käsite
Ehdotus

TBD

Käsite
Ehdotus

Sosiaalihuolto: sosiaalihuollon asiakasasiakirja, johon palvelunantaja kirjaa tietoa sosiaalihuollon asiakkaan tilanteesta tai hänen sosiaalihuollon asiansa kannalta merkittävistä tapahtumista tai toiminnoista. Asiakaskertomusmerkintöihin kirjataan lakisääteisiä tai muita olennaisia asiakastietoja, joita ei ole tallennettu muihin sosiaalihuollon asiakasasiakirjoihin. Asiakaskertomusmerkintä voi sisältää esimerkiksi sosiaalipalvelun alkamisen ja päättymisen ajankohdat.

Terveydenhuolto: Merkinnällä tarkoitetaan yhden käyttäjän yksittäiseltä potilaskertomuksen näkymältä samalla kertaa kirjaamien tai mittauslaitteen tai kuvantamislaitteen tuottamien, samojen metatietojen sitomaa potilastietojen kokonaisuutta. Merkintä on pienin terveydenhuollon prosesseissa syntyvä sisältökokonaisuus tai asiakirjallinen tieto

Sosiaalihuolto:
Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto
https://maakunnat.sharepoint.com/teams/Virta-hanke/Jaetut%20asiakirjat/General/Pilotti/K%C3%A4sitteet,%20luokitukset/K%C3%A4sitteiden%20l%C3%A4hdeaineisto/sosiaalialan_tiedonhallinnan_sanasto_versio_5-0.pdf

https://thl.fi/documents/920442/2920708/sosiaalialan_tiedonhallinnan_sanasto_versio_5-0.pdf/0bc7df69-152a-404b-a521-41ccf0635453

Terveydenhuolto:
Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille
https://maakunnat.sharepoint.com/teams/Virta-hanke/Jaetut%20asiakirjat/General/Pilotti/K%C3%A4sitteet,%20luokitukset/K%C3%A4sitteiden%20l%C3%A4hdeaineisto/Potilastiedon_Arkisto_Toiminnalliset%20vaatimukset_v1.2.pdf

https://thl.fi/documents/920442/3850406/Potilastiedon_Arkisto_Toiminnalliset+vaatimukset_v1.2.pdf/f759c5e4-2cfa-49c3-9734-043c89009791

Käsite
Ehdotus

Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon oman organisaation osa, joka tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja

Kuntalaki:
9 § Palvelujen tuottaminen
Kunta tai kuntayhtymä voi tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvat palvelut itse tai hankkia ne sopimukseen perustuen muulta palvelujen tuottajalta. Palvelusetelin käytöstä säädetään erikseen.

Julkisen hallintotehtävän kunta voi kuitenkin antaa muulle kuin viranomaiselle vain, jos siitä erikseen lailla säädetään.

Kunnan tai kuntayhtymän hankkiessa laissa säädettyjä palveluja muulta palvelujen tuottajalta sillä säilyy 8 §:n 2 momentissa tarkoitettu järjestämisvastuu. Tämän lisäksi palvelujen tuottajan vastuu palveluista määräytyy sen mukaan, mitä tässä laissa tai muualla säädetään, sekä mitä kunta tai kuntayhtymä ja palvelujen tuottaja sopivat.

Kuntalaki:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=kuntalaki#O1L2P8

https://maakunnat.sharepoint.com/teams/Virta-hanke/Jaetut%20asiakirjat/General/Pilotti/K%C3%A4sitteet,%20luokitukset/K%C3%A4sitteiden%20l%C3%A4hdeaineisto/Kuntalaki%20410_2015%20-%20Ajantasainen%20lains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nt%C3%B6%20-%20FINLEX%20%C2%AE.html

Käsite
Ehdotus

Oman perheen jäsen tai läheinen sukulainen.

Potilaan lähiomaisella on erityistä merkitystä potilaan itsemääräämisoikeuden toteutumisen kannalta silloin, kun potilas itse ei kykene päättämään omasta hoidostaan. Tällöin esimerkiksi potilaan lähiomaista täytyy kuulla sen selvittämiseksi, millainen hoito parhaiten vastaisi potilaan omaa toivomusta. Lähiomaiselle ei sen tärkeästä merkityksestä huolimatta ole annettu lain tasolla potilaslaissa määritelmää.

Vaikka potilaslaissa lähiomaisen määritelmää ei ole avattu, tarkoitetaan sillä kuitenkin lähtökohtaisesti potilaan aviopuolisoa, lapsia, vanhempia ja sisaruksia. Muuna läheisenä henkilönä voidaan pitää potilaan avopuolisoa tai muuta potilaan kanssa pysyvästi asuvaa henkilöä. Koska tätä määritelmää ei kuitenkaan ole annettu suoraan lain tasolla, annetaan myös potilaan omalle näkemykselle merkitystä siitä, ketä voidaan pitää hänen lähiomaisenaan.

Käytännössä potilaan lähiomaisena pidetään potilaan ilmoittamaa henkilöä. Esimerkiksi potilaalle läheistä ystävää voidaan pitää potilaslain mukaisena potilaan lähiomaisena. Lähiomainen ei siis aina viittaa esimerkiksi potilaan sukulaiseen tai puolisoon, vaan se voi viitata myös sellaiseen henkilöön, johon potilaalla ei ole sukulaissuhdetta.

https://www.minilex.fi/a/l%C3%A4hiomaisen-m%C3%A4%C3%A4ritelm%C3%A4-potilaslaissa

https://maakunnat.sharepoint.com/teams/Virta-hanke/Jaetut%20asiakirjat/General/Pilotti/K%C3%A4sitteet,%20luokitukset/K%C3%A4sitteiden%20l%C3%A4hdeaineisto/L%C3%A4hiomaisen%20m%C3%A4%C3%A4ritelm%C3%A4%20potilaslaissa%20-%20Minilex.html

Käsite
Ehdotus

Kunnan tekemä maksupäätös omaishoidon tukena annettavista palveluista

Omaishoidon tuki, opas kuntien päättäjille 2005
https://maakunnat.sharepoint.com/teams/Virta-hanke/Jaetut%20asiakirjat/General/Pilotti/K%C3%A4sitteet,%20luokitukset/K%C3%A4sitteiden%20l%C3%A4hdeaineisto/Omaishoidon%20tuki_opas%20kuntien%20p%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4jille_2005.pdf

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/71453/opp_2005_30_omaishoidon_tuki_verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Käsite
Ehdotus

TBD

Käsite
Ehdotus

TBD

Käsite
Ehdotus

Ulkoiselta toimittajalta tullut ostopalvelutapahtuma

Käsite
Ehdotus

Ulkoiselta toimittajalta tullut ostopalvelutapahtuma

Käsite
Ehdotus

Asiakkaalle toimintayksikössä annetun hoidon tyyppi (kertoo sosiaalihuollon hoitoilmoituksissa, minkä tyyppistä hoitoa toimintayksikössä henkilölle on annettu)

Käsite
Ehdotus

Organisaatio joka on vastuussa siitä, että asukas saa laissa säädetyt sosiaali- ja terveyspalvelut

Käsite
Ehdotus

Asiakkaalle annettavan palvelun koodi/tunnus tietojärjestelmässä

Käsite
Ehdotus

TBD

Käsite
Ehdotus

TBD

Käsite
Ehdotus

TBD

Käsite
Ehdotus

Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja, joka tuottaa palvelun.

Hilmo-opas 2019
https://maakunnat.sharepoint.com/teams/Virta-hanke/Jaetut%20asiakirjat/General/Pilotti/K%C3%A4sitteet,%20luokitukset/K%C3%A4sitteiden%20l%C3%A4hdeaineisto/OHJ2018_7_1.Korjattu_Hilmo-opas%202019_web.pdf

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137178/OHJ2018_7_1.Korjattu_Hilmo-opas%202019_web.pdf?sequence=14&isAllowed=y

Käsite
Ehdotus

TBD