Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.
Verohallinto

Maksupalvelut sisämarkkinoilla

Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Rajauksella 71 hakutulosta

Käsite
Ehdotus

jäsenvaltio, joka jotain alkuperästä

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

tietoja, joita voidaan käyttää petoksiin ja joihin kuuluvat henkilökohtaiset turvatunnukset. Maksutoimeksiantopalvelun tarjoajien ja tilitietopalvelun tarjoajien toimintojen osalta tilinhaltijan nimi ja tilinumero eivät ole arkaluonteisia maksutietoja;

Käsite
Luonnos

päivämäärä, jota maksupalveluntarjoaja käyttää laskiessaan korkoa varoille, jotka veloitetaan maksutililtä tai maksetaan maksutilille;

Käsite
Luonnos

tunnistamista, jossa käytetään tunnistamistiedon luottamuksellisuuden suojaamiseksi menettelyä, joka perustuu kahteen tai useampaan tekijään, jotka kuuluvat toisistaan riippumattomiin ryhmiin, jotka ovat tieto (jotain, minkä vain käyttäjä tietää), hallussapito (jotain, mitä vain käyttäjällä on hallussaan) ja erityinen ominaisuus (jotain, mitä käyttäjä on) siten, että yhden rikkominen ei aseta kyseenalaiseksi muiden luotettavuutta;

Käsite
Luonnos

henkilö tai oikeushenkilö, joka tarjoaa maksupalveluja maksulaitoksen puolesta

Käsite
Luonnos

tavaroita tai palveluja, joita tuotetaan ja tarjotaan digitaalisessa muodossa ja joiden käyttö tai kulutus on rajoitettu tekniseen laitteeseen ja joihin ei sisälly minkäänlaista fyysisen tavaran tai palvelun käyttöä tai kulutusta;

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

maksutapahtuma, joka käynnistetään internetin kautta tai laitteella, jota voidaan käyttää etäviestintään

Käsite
Luonnos

menetelmää, jota voidaan käyttää maksupalvelusopimuksen tekemiseen ilman, että maksupalveluntarjoaja ja maksupalvelunkäyttäjä ovat samaan aikaan paikalla;

Käsite
Luonnos

toimija, joka on ihminen

Käsite
Luonnos

henkilökohtaisesti sovitettuja toimintoja, jotka maksupalveluntarjoaja antaa maksupalvelunkäyttäjälle tunnistamistarkoituksiin

Käsite
Ehdotus

määritelmä

Käsite
Luonnos

termin määritelmä

Käsite
Luonnos

valtio, joka on Euroopan unionin jäsen

Käsite
Luonnos

termin määritelmä

Käsite
Luonnos

yritysryhmää, joka muodostuu yrityksistä, joita sitoo toisiinsa direktiivin 2013/34/EU 22 artiklan 1, 2 tai 7 kohdassa tarkoitettu suhde tai yrityksiä, jotka on määritelty komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 241/2014 (29) 4, 5, 6 ja 7 artiklassa ja joita sitoo toisiinsa asetuksen (EU) N:o 575/2013 10 artiklan 1 kohdassa tai 113 artiklan 6 tai 7 kohdassa tarkoitettu suhde;

Käsite
Luonnos

jäsenvaltiota, jossa maksupalveluntarjoajan sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee; tai jäsenvaltiota, jossa maksupalveluntarjoajan päätoimipaikka sijaitsee, jos sillä ei sen oman kansallisen lainsäädännön mukaan ole sääntömääräistä kotipaikkaa;

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

henkilö, jonka maksupalvelusopimukset eivät liity hänen elinkeinon, liiketoiminnan tai ammatin harjoittamiseensa

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

toimija, joka on maksutilin haltija ja joka antaa luvan maksutoimeksiantoon kyseiseltä maksutililtä tai, jos maksutiliä ei ole, antaa maksutapahtumaa koskevan toimeksiannon

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

varojen siirto [pankkien] välillä maksutoimeksiannon perusteella

Käsite
Luonnos

varojensiirtojärjestelmä, jossa on viralliset ja vakioidut järjestelyt ja yhteiset säännöt maksutapahtumien käsittelyä, selvitystä ja/tai katteensiirtoa varten

Käsite
Luonnos

oikeushenkilö, jolle on myönnetty toimilupa maksupalvelujen tarjoamiseen ja toteuttamiseen kaikkialla unionissa

Käsite
Ehdotus

määritelmä

Käsite
Luonnos

toimija, joka on tarkoitettu maksutapahtuman kohteena olevien varojen vastaanottajaksi

Käsite
Luonnos

ammattimainen palvelu, jossa hoidetaan sovittuja maksamiseen liittyviä toimia

Käsite
Luonnos

toimija, joka käyttää maksupalvelua joko maksajan tai maksunsaajan tai molempien ominaisuudessa

Käsite
Luonnos

toimija, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen ammattimaisesti tarjoaa maksupalveluja

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

maksajan käynnistämä tai maksajan puolesta käynnistetty toimenpide taikka maksunsaajan käynnistämä toimenpide, jossa on kyse varojen asettamisesta käytettäväksi, siirtämisestä tai nostamisesta maksajan ja maksunsaajan välisistä maksun perustana olevista velvoitteista riippumatta

Käsite
Luonnos

maksupalvelu, jossa maksupalveluntarjoaja tekee maksunsaajan kanssa maksutapahtumien hyväksymistä ja käsittelemistä koskevan sopimuksen, joka johtaa varojen siirtoon maksunsaajalle

Käsite
Luonnos

tili, joka on yhden tai useamman maksupalvelunkäyttäjän nimissä ja jota käytetään maksutapahtumien toteuttamiseen

Käsite
Luonnos

maksutoimeksiannon käynnistämiseksi maksupalvelunkäyttäjän pyynnöstä toteutettavaa palvelua toisen maksupalveluntarjoajan hallussa olevan maksutilin osalta

Käsite
Luonnos

maksupalveluntarjoaja, joka harjoittaa tiettyä [liitteessä I olevassa 7 kohdassa tarkoitettua] liiketoimintaa

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

kahden tai useamman maksutuotemerkin tai samalle maksutuotemerkille kuuluvan kahden tai useamman maksusovelluksen sisällyttämistä samaan maksuvälineeseen

Käsite
Ehdotus

määritelmä

Käsite
Luonnos

henkilökohtainen laite ja/tai menettelytapa, joista maksupalvelunkäyttäjä ja maksupalveluntarjoaja ovat sopineet keskenään ja joita käytetään maksutoimeksiannon antamiseen

Käsite
Luonnos

maksupalvelua, jossa maksupalveluntarjoaja tarjoaa maksajalle sopimuksen perusteella maksuvälineen, jolla maksajan maksutapahtumat käynnistetään ja käsitellään;

Käsite
Luonnos

yritys, joka maksupalvelusopimuksen tekoajankohtana on suosituksen 2003/361/EY liitteessä olevassa 1 artiklassa ja 2 artiklan 1 ja 3 kohdassa määritelty yritys;

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

toimija, joka on rekisteröity organisaatio

Käsite
Luonnos

varoja sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 118 alakohdassa, jolloin vähintään 75 prosenttia ensisijaisesta pääomasta (T1) on ydinpääoman (CET1) muodossa mainitun asetuksen 50 artiklassa tarkoitetuin tavoin, ja toissijainen pääoma (T2) on enintään yksi kolmasosa ensisijaisesta pääomasta (T1);

Käsite
Luonnos

maksupalvelusopimus, jota sovelletaan tulevien yksittäisten ja peräkkäisten maksutapahtumien toteuttamiseen ja joka voi sisältää maksutilin perustamista koskevat velvollisuudet ja ehdot

Käsite
Luonnos

väline, jonka avulla maksupalvelunkäyttäjä voi tallentaa kyseiselle käyttäjälle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja siten, että tiedot ovat helposti saatavilla myöhempää käyttöä varten tietojen käyttötarkoituksen kannalta asianmukaisen ajan, ja joka mahdollistaa tallennettujen tietojen tulostamisen muuttumattomina