Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.
Kela

Kelan terminologinen sanasto, vuoden 2022 päivityksiä

Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Rajauksella 714 hakutulosta

Käsite
Luonnos

vammaisetuus, joka voidaan myöntää sellaiselle 16 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka ei saa eläkettä vanhuuden tai täyden työkyvyttömyyden perusteella

Käsite
Luonnos

Luonnos määritelmäksi: asiakirja, jolla vahvistetaan, minkä maan sosiaaliturvalainsäädäntöä todistuksen haltijaan sovelletaan

Käsite
Luonnos

perhe-etuus, jolla korvataan kansainvälisestä adoptiosta aiheutuvia kuluja

Käsite
Luonnos

ks. käyntiaikakorotus

Käsite
Luonnos

ks. opintolainan valtiontakaus

Käsite
Luonnos

erityiskorvaus, jota maksetaan välttämättömästä lääkkeestä tai kliinisestä ravintovalmisteesta

Käsite
Luonnos

ks. perushoitotuki

Käsite
Luonnos

ks. perustuki

Käsite
Luonnos

ks. perusvammaistuki

Käsite
Luonnos

kalenterivuosittain lääkekustannuksista kertyvä omavastuu, jonka pitää täyttyä ennen kuin vakuutettu voi saada lääkekorvausta

Käsite
Luonnos

ks. alkuperäisvalmiste

Käsite
Luonnos

vaikuttavan lääkeaineen kehittäjän tai tämän oikeuttaman tahon markkinoille tuoma lääkevalmiste

Käsite
Luonnos

se handikappbidrag för personer under 16 år

Käsite
Luonnos

se handikappbidrag för personer under 16 år

Käsite
Luonnos

vammaisetuus, joka voidaan myöntää alle 16-vuotiaalle lapselle

Käsite
Luonnos

ks. ammatillisen koulutuksen toteuttamissuunnitelma

Käsite
Luonnos

kuntoutus, jolla pyritään turvaamaan työelämässä pysyminen tai mahdollistamaan sinne pääseminen tai palaaminen

Käsite
Luonnos

ammatillisen kuntoutuksen toimenpide, jossa vuorovaikutuksessa kuntoutujan kanssa tunnistetaan ja arvioidaan hänen kuntoutustarpeensa ja -mahdollisuutensa

Käsite
Luonnos

ks. ammatillisen koulutuksen toteuttamissuunnitelma

Käsite
Luonnos

ammatillisessa kuntoutuksessa apuvälineiden myöntämiseen liittyvä suunnitelma, jonka tavoitteena on selvittää nuoren kuntoutujan realistiset mahdollisuudet pyrkiä työelämään koulutuksen avulla

Käsite
Luonnos

sairaus, joka on todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut työssä fysikaalisista, kemiallisista tai biologisista tekijöistä ja joka siten täyttää edellytykset säädöksiin perustuvien korvausten myöntämiseksi

Käsite
Luonnos

asiakkaan säännöllisesti käyttämä tabletti- tai kapselimuotoinen lääke, joka toimitetaan annoskohtaisesti pakattuina lääke-erinä asiakkaalle

Käsite
Luonnos

korvaus, jota maksetaan, jos vakuutettu on estynyt tekemästä työtään ja on sen vuoksi menettänyt työllään hankkimansa tulot osittain tai kokonaan

Käsite
Luonnos

se inkomstrelaterad dagpenning

Käsite
Luonnos

työttömyyspäiväraha, jonka määrä riippuu työttömyyttä edeltäneistä ansiotuloista ja joka voidaan myöntää silloin, kun työtön on ollut riittävän pitkään työttömyyskassan jäsen

Käsite
Luonnos

se inkomstrelaterad dagpenning

Käsite
Luonnos

toimintarajoitteisen henkilön selviytymistä tukeva tuote tai eläin

Käsite
Luonnos

muu päivä kuin pyhä- tai juhlapäivä

Käsite
Luonnos

vaatimus viranomaisen tai tuomioistuimen antaman päätöksen muuttamisesta

Käsite
Luonnos

vaatimus, jonka mukaan etuudenhakijan tai edunjättäjän on täytynyt asua Suomessa tietyn ajan, jotta etuudenhakijalla olisi oikeus etuuteen

Käsite
Luonnos

edellytys, jonka mukaan etuudenhakijan täytyy asua ja edunjättäjän täytyi asua kuollessaan Suomessa, EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, jotta etuudenhakijalla olisi oikeus etuuteen

Käsite
Luonnos

suurin rahamäärä, joka otetaan huomioon asumismenoina asumistuesta päätettäessä ja sitä tarkistettaessa

Käsite
Luonnos

asumismenojen huomattava kasvaminen tai vähentyminen

Käsite
Luonnos

omavastuuosuus, joka jää asumistuen saajan maksettavaksi

Käsite
Luonnos

etuus, jota pienituloinen henkilö tai ruokakunta voi saada suoriutuakseen asumismenoistaan

Käsite
Luonnos

korkeakouluopiskelijan saama opintoetuus, jonka perusteella Kela maksaa tukea opiskelijaravintolan pitäjälle aterioiden hintojen alentamiseksi

Käsite
Luonnos

Luonnos määritelmäksi: Leski, joka oli avioliitossa edunjättäjän kanssa tämän kuollessa ja jolla on oikeus leskeneläkkeeseen kansaneläkelain mukaan.

Käsite
Luonnos

Luonnos määritelmäksi: Leski, joka asui yhteisessä taloudessa, eli avoliitossa, edunjättäjän kanssa tämän kuollessa ja jolla on oikeus leskeneläkkeeseen kansaneläkelain mukaan.

Käsite
Luonnos

kuntoutus, johon ei kuulu majoitusta eikä siitä syystä kuntoutuksen palveluntuottajan yhtäjaksoista ja ympärivuorokautista palveluvastuuta

Käsite
Luonnos

henkilön tarve saada toisen henkilön apua henkilökohtaisissa toiminnoissa, kotitaloustöissä tai asioinnissa kodin ulkopuolella

Käsite
Luonnos

lääke, jonka vaikuttava aine on tuotettu eliöiden tai elävien solujen avulla tai eristetty biologisesta lähteestä

Käsite
Luonnos

biologinen lääke, joka sisältää samaa vaikuttavaa ainetta kuin vastaava alkuperäinen biologinen lääke ja joka on kehitetty samankaltaiseksi ja vertailukelpoiseksi sen kanssa

Käsite
Luonnos

ks. sähköinen lääkemääräys

Käsite
Luonnos

henkilö, jonka kuoltua hänen aviopuolisolleen tai rekisteröidylle puolisolleen tai lapsilleen maksetaan etuutta tai korvausta

Käsite
Luonnos

ks. etuudensaaja

Käsite
Luonnos

henkilö, joka huoltajuuden perusteella tai holhousviranomaisen tai tuomioistuimen päätöksellä hoitaa vajaavaltaisen tai muun syyn vuoksi tukea tarvitsevan taloudellisia asioita ja valvoo hänen etuaan

Käsite
Luonnos

henkilö, jonka toinen henkilö on oikeuttanut edustamaan itseään taloudellisissa tai muissa asioissa siinä tapauksessa, ettei hän terveydentilansa tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene huolehtimaan asioistaan

Käsite
Luonnos

korvattavuus, joka on myönnetty sellaiselle lääkevalmisteelle, jonka hoidolliseen arvoon, hoitokustannuksiin, kustannusvaikuttavuuteen tai kohtuullisen tukkuhinnan arviointiin vaikuttaviin tekijöihin liittyy merkittävää epävarmuutta

Käsite
Luonnos

ks. eurooppalainen sairaanhoitokortti

Käsite
Luonnos

toimeentulotuki, jonka tarkoituksena on edistää tuensaajan sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta