Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.
Kuntien tietojohtaminen

Ihmislähtöisen palveluverkkosuunnittelun (IPVS) sanasto (DigiPAVe-hanke)

Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Rajauksella 105 hakutulosta

Käsite
Luonnos

ikä, jonka alittavilta henkilöiltä rajataan osallisuutta tai oikeuksia

Käsite
Luonnos

tuotteen tai palvelun olemassa oleva tai potentiaalinen vastaanottaja tai käyttäjä

Käsite
Luonnos

entiteetille määritelty asiakkaiden enimmäismäärä

Käsite
Luonnos

toimintatapa, jossa palvelunantaja näkee asiakkaan yksilönä ja aktiivisena toimijana, organisoi toimintansa asiakkaan tarpeista ja voimavaroista käsin ja mahdollistaa sen, että asiakas voi vuorovaikuttaa palvelunantajan kanssa tasavertaisena kumppanina

Käsite
Luonnos

joukko asiakkaita, jota yhdistää samankaltainen palveluntarve

Käsite
Luonnos

asiakasryhmä, joka määrittyy kaikkien asiakas- ja palvelutietojen leikkauksena

Käsite
Luonnos

palveluiden määrittämisen ja luokittelun tarpeisiin vastaava asiakkaan ominaisuuksia kuvaava tietue

Käsite
Luonnos

asiakkaiden ja palvelunantajien välisten suhteiden hallintaa määritellyn menetelmän varassa

Käsite
Luonnos

ajantasainen dynaamisesti päivittyvä näkymä tietoon tietyllä aihealueella

Käsite
Luonnos

ajanhetki, jolloin entiteetin olemassaolo on alkanut

Käsite
Luonnos

ajanhetki, jolloin entiteetin olemassaolo on päättynyt pysyvästi

Käsite
Luonnos

entiteetin olemassaolon määrittävä yhtenäinen ajanjakso

Käsite
Keskeneräinen

propri; jonkin entiteetin ihmisluettava nimi

Käsite
Ehdotus

valitulla protokollalla ja topologialla määritelty osoite jonka kohde voidaan tavoittaa ilman fyysistä kontaktia

Käsite
Luonnos

palvelu joka on toteutettavissa ilman asiakkaan ja palveluntoteuttajan fyysistä kohtaamista

Käsite
Ehdotus

kiinteä tai aineeton kohde jonka jokin toimija omistaa tai jota se hallinnoi

Käsite
Ehdotus

lapsiluvun odote eli lapsimäärä, jonka naiset keskimäärin saavat elinaikanaan

Käsite
Luonnos

toimija joka on ihminen

Käsite
Luonnos

asiakas joka on henkilö

Käsite
Luonnos

kohteelle määritelty henkilöiden enimmäismäärä

Käsite
Luonnos

ihmisen asettaminen toiminnan keskiöön ja ihmisen tilanteen kokonaisvaltainen huomioiminen

Käsite
Luonnos

henkilön osallisuuden tai oikeuksien käyttöä koskeva ikään perustuva rajoite

Käsite
Luonnos

palvelutarpeen ja palvelutarjooman osuminen yhteen tai sovittaminen yhteen

Käsite
Luonnos

kuntalaisten ennustetut palvelutarpeet kokonaisuudessaan

Käsite
Ehdotus

kuolleiden määrä suhteessa keskiväkilukuun

Käsite
Ehdotus

organisaation taso tai kohde jolle kustannuksia kohdennetaan tai jolla niitä seurataan

Käsite
Luonnos

kyky toimia tarkoituksenmukaisella tavalla tietyllä osa-alueella, ja hyödyntää osaamistaan sekä resurssejaan, jotta tavoitteet saavutetaan

Käsite
Luonnos

organisaation palvelupaikkaan ohjaava osoite

Käsite
Luonnos

palvelun, ympäristön tai esineen helppokäyttöisyys tietyn tavoitteen saavuttamiseksi

Käsite
Luonnos

kapasiteetin ja toteutuneen tuotannon tai käytön suhde

Käsite
Luonnos

hallintakohteen käytössäolon tila luokituksen mukaisella arvolla ilmaistuna

Käsite
Ehdotus

palvelu joka toteutetaan vakinaisen fyysisen palvelupaikan sijaan esimerkiksi yksilöllisesti jokaisen asiakkaan kotona tai tilannekohtaisesti sovitussa paikassa

Käsite
Ehdotus

alueelta tai alueelle muuttavien ihmisten määrä

Käsite
Luonnos

MyData, henkilötietojen ihmiskeskeisen käsittelyn, hyödyntämisen ja hallinnan periaatteet ja toimintamalli

Käsite
Luonnos

entiteetin sisäistä olemusta tai sen olemukseen kiinteästi liittyviä ulkoisia suhteita tietyssä kontekstissa kuvaava tieto tai tietue

Käsite
Luonnos

Operatiivisella tasolla tarkoitetaan toteutuksen, toiminnan ja palvelutuotannon tasoa. Operatiivisen tason ajallinen ulottuvuus on tyypillisesti lyhyt (0–1 v.).

Käsite
Luonnos

tiettyä tarkoitusta ja toimintaa varten perustettu toimijoiden muodostama yhteenliittymä

Käsite
Luonnos

tietyn kohteen sijainnin osoittavien tietojen kokonaisuus

Käsite
Luonnos

kommentti tai arvio, joka tukee kohteen kehittymistä tai kehittämistä

Käsite
Luonnos

asiakas joka vastaanottaa tai hyödyntää palvelutarvettaan vastaavaa tarjottua palvelua

Käsite
Luonnos

organisoidun toiminnan tuloksena syntyvä aineeton hyödyke tai aineettoman ja aineellisen hyödykkeen yhdistelmä asiakkaan tarpeiden tyydyttämiseksi
Esimerkiksi perusopetuspalvelut ja varhaiskasvatuspalvelut

Käsite
Luonnos

Palvelujen hallinnan tehtävänä on kehittää systemaattisesti palveluita asiakastarvetta vastaaviksi, päättää palvelujen järjestämisen mallista ja sen eri osa-alueiden optimoinnista ja kokonaisuuden hallinnasta. Palvelujen hallinta ja kehittäminen saa keskeiset lähtötietonsa asiakkuuksien hallinnalta ja ohjausprosesseilta. Palvelujen hallinta ja kehittäminen perustuu kunnan strategiassa valittuihin periaatteisiin.

Käsite
Luonnos

palvelujen hallinnassa tapahtuva asiakasryhmätiedon perusteella tehtävä palveluverkkosuunnittelun organisointi ja ennakointi

Käsite
Luonnos

tiedot palvelujen käytön määrästä ja ajankohdasta asiakaskohtaisesti

Käsite
Luonnos

palvelun toteuttamisen tapa

Käsite
Luonnos

arvio palvelukanavien palvelukapasiteetin tulevasta määrästä ja niiden riittävyydestä

Käsite
Luonnos

suunnittelu, jonka tavoitteena on palvelujen tuotannon ja ennustetun kysynnän mahdollisimman hyvä kohtaanto palveluiden tuotannon määrää säätelemällä

Käsite
Luonnos

palvelukanavien mahdollistaman palvelukapasiteetin tarkastelu

Käsite
Luonnos

toisiaan seuraavista palveluista koostuva sarja, jossa edellinen on välttämätön seuraavan toteutumiseksi

Käsite
Luonnos

määrittelee palveluiden ominaisuudet ja muut tärkeät seikat kokonaisuudessaan