Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.
Kela

Kelan terminologinen sanasto, 6. laitos

Voimassa oleva

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Rajauksella 579 hakutulosta

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

vammaisetuusAvaa uuden ikkunan sivulle vammaisetuus, joka voidaan myöntää sellaiselle 16 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka ei saa eläkettäAvaa uuden ikkunan sivulle eläkettä vanhuuden tai täyden työkyvyttömyydenAvaa uuden ikkunan sivulle työkyvyttömyyden perusteella

Käsite
Luonnos

perhe-etuusAvaa uuden ikkunan sivulle perhe-etuus, jolla korvataan kansainvälisestä adoptiosta aiheutuvia kuluja

Käsite
Luonnos

erityiskorvausAvaa uuden ikkunan sivulle erityiskorvaus, jota maksetaan välttämättömästä lääkkeestäAvaa uuden ikkunan sivulle lääkkeestä tai kliinisestä ravintovalmisteesta

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

vaikuttavan lääkeaineenAvaa uuden ikkunan sivulle lääkeaineen kehittäjän tai tämän oikeuttaman tahon markkinoille tuoma lääkevalmisteAvaa uuden ikkunan sivulle lääkevalmiste

Käsite
Luonnos

vammaisetuusAvaa uuden ikkunan sivulle vammaisetuus, joka voidaan myöntää alle 16-vuotiaalle lapselle

Käsite
Luonnos

lastenhoidon tuki, jota maksetaan alle kouluikäisestä lapsesta, jos kyseinen lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa eikä hänelle ole varattu kunnallista päivähoitopaikkaa

Käsite
Luonnos

kuntoutusAvaa uuden ikkunan sivulle kuntoutus, jolla pyritään turvaamaan työelämässä pysyminen tai mahdollistamaan sinne pääseminen tai palaaminen

Käsite
Luonnos

sairaus, joka on todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut työssä fysikaalisista, kemiallisista tai biologisista tekijöistä ja joka siten täyttää edellytykset säädöksiin perustuvien korvausten myöntämiseksi

Käsite
Luonnos

asiakkaan säännöllisesti käyttämä tabletti- tai kapselimuotoinen lääkeAvaa uuden ikkunan sivulle lääke, joka toimitetaan annoskohtaisesti pakattuina lääke-erinä asiakkaalle

Käsite
Luonnos

korvaus, jota maksetaan, jos vakuutettuAvaa uuden ikkunan sivulle vakuutettu on estynyt tekemästä työtään ja on sen vuoksi menettänyt työllään hankkimansa tulot osittain tai kokonaan

Käsite
Luonnos

työttömyyspäivärahaAvaa uuden ikkunan sivulle työttömyyspäiväraha, jonka määrä riippuu työttömyyttä edeltäneistä ansiotuloista ja joka voidaan myöntää silloin, kun työtön on ollut riittävän pitkään työttömyyskassan jäsen

Käsite
Luonnos

toimintarajoitteisen henkilön selviytymistä tukeva tuote tai eläin

Käsite
Luonnos

muu päivä kuin pyhä- tai juhlapäivä

Käsite
Luonnos

vaatimus viranomaisen tai tuomioistuimen antaman päätöksen muuttamisesta

Käsite
Luonnos

vaatimus, jonka mukaan etuudenhakijanAvaa uuden ikkunan sivulle etuudenhakijan tai edunjättäjänAvaa uuden ikkunan sivulle edunjättäjän on täytynyt asua Suomessa tietyn ajan, jotta etuudenhakijalla olisi oikeus etuuteenAvaa uuden ikkunan sivulle etuuteen

Käsite
Luonnos

edellytys, jonka mukaan etuudenhakijanAvaa uuden ikkunan sivulle etuudenhakijan täytyy asua ja edunjättäjänAvaa uuden ikkunan sivulle edunjättäjän täytyi asua kuollessaan Suomessa, EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, jotta etuudenhakijalla olisi oikeus etuuteenAvaa uuden ikkunan sivulle etuuteen

Käsite
Luonnos

suurin rahamäärä, joka otetaan huomioon asumismenoina asumistuestaAvaa uuden ikkunan sivulle asumistuesta päätettäessä ja sitä tarkistettaessa

Käsite
Luonnos

asumismenojen huomattava kasvaminen tai vähentyminen

Käsite
Luonnos

etuusAvaa uuden ikkunan sivulle etuus, jota pienituloinen henkilö tai ruokakuntaAvaa uuden ikkunan sivulle ruokakunta voi saada suoriutuakseen asumismenoistaan

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

korkeakouluopiskelijan saama opintoetuusAvaa uuden ikkunan sivulle opintoetuus, jonka perusteella Kela maksaa tukea opiskelijaravintolan pitäjälle aterioiden hintojen alentamiseksi

Käsite
Luonnos

kuntoutusAvaa uuden ikkunan sivulle kuntoutus, johon ei kuulu majoitusta eikä siitä syystä kuntoutuksen palveluntuottajanAvaa uuden ikkunan sivulle kuntoutuksen palveluntuottajan yhtäjaksoista ja ympärivuorokautista palveluvastuuta

Käsite
Luonnos

henkilön tarve saada toisen henkilön apua henkilökohtaisissa toiminnoissaAvaa uuden ikkunan sivulle henkilökohtaisissa toiminnoissa, kotitaloustöissä tai asioinnissa kodin ulkopuolella

Käsite
Luonnos

lääkeAvaa uuden ikkunan sivulle lääke, jonka vaikuttava aine on tuotettu eliöiden tai elävien solujen avulla tai eristetty biologisesta lähteestä

Käsite
Luonnos

biologinen lääkeAvaa uuden ikkunan sivulle biologinen lääke, joka sisältää samaa vaikuttavaa ainetta kuin vastaava alkuperäinen biologinen lääke ja joka on kehitetty samankaltaiseksi ja vertailukelpoiseksi sen kanssa

Käsite
Luonnos

henkilö, jonka kuoltua hänen aviopuolisolleen tai rekisteröidylle puolisolleen tai lapsilleen maksetaan etuuttaAvaa uuden ikkunan sivulle etuutta tai korvausta

Käsite
Luonnos

henkilö, joka huoltajuuden perusteella tai holhousviranomaisen tai tuomioistuimen päätöksellä hoitaa vajaavaltaisen tai muun syyn vuoksi tukea tarvitsevan taloudellisia asioita ja valvoo hänen etuaan

Käsite
Luonnos

henkilö, jonka toinen henkilö on oikeuttanut edustamaan itseään taloudellisissa tai muissa asioissa siinä tapauksessa, ettei hän terveydentilansa tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene huolehtimaan asioistaan

Käsite
Luonnos

korvattavuusAvaa uuden ikkunan sivulle korvattavuus, joka on myönnetty sellaiselle lääkevalmisteelleAvaa uuden ikkunan sivulle lääkevalmisteelle, jonka hoidolliseen arvoon, hoitokustannuksiin, kustannusvaikuttavuuteen tai kohtuullisen tukkuhinnanAvaa uuden ikkunan sivulle kohtuullisen tukkuhinnan arviointiin vaikuttaviin tekijöihin liittyy merkittävää epävarmuutta

Käsite
Luonnos

toimeentulotukiAvaa uuden ikkunan sivulle toimeentulotuki, jonka tarkoituksena on edistää tuensaajanAvaa uuden ikkunan sivulle tuensaajan sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta

Käsite
Luonnos

elatusvelvolliseltaAvaa uuden ikkunan sivulle elatusvelvolliselta maksamatta jääneet lapsen elatusavutAvaa uuden ikkunan sivulle lapsen elatusavut viivästyskorkoineen, joita Kela perii elatusvelvolliselta

Käsite
Luonnos

vanhempien välinen sopimus lapsen elatusavustaAvaa uuden ikkunan sivulle lapsen elatusavusta tai puolisoidenAvaa uuden ikkunan sivulle puolisoiden välinen sopimus puolison elatusavusta

Käsite
Luonnos

perhe-etuusAvaa uuden ikkunan sivulle perhe-etuus, jolla turvataan lapsen elatus, jos lapsi ei saa lainkaan tai tarpeeksi lapsen elatusapuaAvaa uuden ikkunan sivulle lapsen elatusapua

Käsite
Luonnos

tuomioistuimen antama tuomio lapsenAvaa uuden ikkunan sivulle lapsen tai puolisonAvaa uuden ikkunan sivulle puolison elatusavusta

Käsite
Luonnos

henkilö, joka on velvollinen osallistumaan toisen henkilön elinkustannuksiin

Käsite
Luonnos

yhteiskunnan jäsenilleen asettama velvollisuus pitää kykynsä mukaan huolta itsestään ja omasta elatuksestaan sekä puolisonsaAvaa uuden ikkunan sivulle puolisonsa ja alaikäisten lastensa elatuksesta

Käsite
Luonnos

vajaakuntoiselle tarkoitettu taloudellinen tuki oman yrityksen perustamista, muuttamista tai ammatin harjoittamista varten

Käsite
Luonnos

etuusAvaa uuden ikkunan sivulle etuus, jonka tarkoitus on turvata työelämästä kokonaan tai osittain poistuneen tai siihen osallistumaan estyneen henkilön tai hänen perheensä toimeentuloAvaa uuden ikkunan sivulle toimeentulo

Käsite
Luonnos

vammaisetuusAvaa uuden ikkunan sivulle vammaisetuus, joka voidaan myöntää sellaiselle 16 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka saa eläkettäAvaa uuden ikkunan sivulle eläkettä tai muuta vastaavaa etuuttaAvaa uuden ikkunan sivulle etuutta vanhuuden tai täyden työkyvyttömyydenAvaa uuden ikkunan sivulle työkyvyttömyyden perusteella

Käsite
Luonnos

pitkäaikaisesti työttömänä olleelle ja vaikeaan työmarkkinatilanteeseen joutuneelle ikääntyneelle henkilölle maksettava etuusAvaa uuden ikkunan sivulle etuus

Käsite
Luonnos

ansiotulosta tehtävä vähennys, joka myönnetään pienituloiselle eläkkeensaajalleAvaa uuden ikkunan sivulle eläkkeensaajalle viran puolesta