Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.
Valtiovarainministeriö

Kuntien talousraportoinnin sanasto

Voimassa oleva

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Rajauksella 735 hakutulosta

Käsite
Luonnos

Tarkoittaa seuraavan tilikauden ajanjaksoa

Käsite
Luonnos

Tarkoittaa seuraavan kahden tilikauden ajanjaksoa

Käsite
Luonnos

Perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivällä järjestettävä ohjattava ja virkistävä toiminta, joka on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisoppilaille.

Käsite
Luonnos

erikoislääkärijohtoisessa psykiatrisessa yksikössä toteutettu 23 vuotta täyttäneiden psykiatrinen erikoissairaanhoito poikkeuksena nuorisopsykiatria. Aikuispsykiatriassa hoidetut nuorisopsykiatriset potilaat raportoidaan tässä luokassa.

Käsite
Luonnos

Ko. palvelusta perittävät päiväsairaanhoidonmaksut.

Käsite
Luonnos

Ko. palvelusta perittävät hoitopäivämaksut.

Käsite
Luonnos

Ko. palvelusta perittävät poliklinikkamaksut

Käsite
Luonnos

Ko. palvelusta perittävät hoitopäivämaksut.

Käsite
Luonnos

Ko. palvelusta perittävät päiväkirurgisen toimenpiteen asiakasmaksut.

Käsite
Luonnos

Aineelliset hyödykkeet ryhmitellään kunnan taseessa seuraavasti: Maa- ja vesialueet, Rakennukset, Kiinteät rakenteet ja laitteet, Koneet ja kalusto, Muut aineelliset hyödykkeet, Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Käsite
Luonnos

Aineilla ja tarvikkeilla tarkoitetaan tavaroiden valmistamista tai palvelujen tuotannossa käyttämistä varten hankittuja hyödykkeitä kuten raaka-aineita, apu- ja tarveaineita sekä pakkaustarvikkeita. Aineet ja tarvikkeet saattavat liittyä paitsi välittömästi myytäväksi tarkoitetun hyödykkeen valmistamiseen, myös valmistuksessa käytettävien koneiden ja laitteiden huoltoon taikka luovutettavien palvelujen tuottamiseen. Aineisiin ja tarvikkeisiin sisällytetään myös hyödykkeiden myyntiä varten hankitut pakkaustarvikkeet.

Käsite
Luonnos

Aineet, tarvikkeet ja tavarat on tuloslaskelmakaavan välisummataso

Käsite
Luonnos

Aineettomat hyödykkeet on eriteltävä kunnan taseessa kolmeen ryhmään: Aineettomat oikeudet, Muut pitkävaikutteiset menot ja Ennakkomaksut

Käsite
Luonnos

Aineettomia oikeuksia ovat kunnan erikseen luovutettavissa olevien käyttö- ja valmistusoikeuksien hankintamenot. Aineettoman oikeuden aktivointi tulee kysymykseen silloin, kun se tuottaa tuloa tai vaikuttaa tuotannontekijänä jatkuvasti useana tilikautena ja hankintamenon kerralla kuluksi kirjaamisella on olennaista vaikutusta kunnan tilikauden tulokseen.

Käsite
Luonnos

Tili, jolle kirjataan aktivoitujen palkkojen eläkekulut

Käsite
Luonnos

Aktivoiduilla korjausmenoilla tarkoitetaan peruskorjauksesta ja perusparantamisesta aiheutuneita menoja, joita ei merkitä tuloslaskelmaan tilikauden kuluiksi. Aktivoidut korjausmenot sisältyvät käyttöomaisuuteen (pysyviin vastaaviin) kohottaen sen arvoa. Mitään tukipalveluiden kustannuksia ei kohdenneta korjausrakentamiseen.

Käsite
Luonnos

Tili, jolle kirjataan aktivoidut muut kulut

Käsite
Luonnos

Aktivoidut palkat ja palkkiot -tilille kirjataan (kredit) aktivoitavat menonsiirrot, joita syntyy mm. silloin, kun valmistetaan pysyvien vastaavien hyödyke omaan käyttöön.

Käsite
Luonnos

Tili, jolle kirjataan aktivoidut palvelujen ostot

Käsite
Luonnos

Tili, jolle kirjataan aktivoitujen palkkojen sosiaalivakuutusmaksut

Käsite
Luonnos

Tili, jolle kirjataan aktivoidut vuokrakulut

Käsite
Luonnos

Maakuntien liittojen osalta tähän luokkaan kohdistetaan lain alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset tehtävät. Alueiden kehittämiseen ja alueiden käytön suunnitteluun liittyvät suunnittelu-, kehittämis- ja edunvalvontatehtävät (strategia- ja ohjelmatyö, maakuntakaava, rahoitusohjelmien hallinnointi, erilaiset suunnitelmat, tilastojen tuotanto, projektitoiminta, kansainvälinen toiminta).

Käsite
Luonnos

Maakuntien liittojen osalta tähän luokkaan kohdistetaan lain alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset tehtävät. Alueiden kehittämiseen ja alueiden käytön suunnitteluun liittyvät suunnittelu-, kehittämis- ja edunvalvontatehtävät (strategia- ja ohjelmatyö, maakuntakaava, rahoitusohjelmien hallinnointi, erilaiset suunnitelmat, tilastojen tuotanto, projektitoiminta, kansainvälinen toiminta).

Käsite
Luonnos

Arvonlisäverovelka käsitellään muuna velkana. Arvonlisäveroa ei missään vaiheessa merkitä tuloslaskelmaan tuotoksi tai kuluksi. Se on luonteeltaan läpikulkuerä, jonka suorittamisvelvollisuus on syntynyt silloin, kun arvonlisävero on laskutettu suoritemyynnin yhteydessä.

Käsite
Luonnos

Muu kuin valtionosuudella rahoitettava toiminta

Käsite
Luonnos

Valtionosuudella rahoitetun ammatillisen koulutuksen toiminta

Käsite
Luonnos

Tili, jolle voidaan kirjata olennaiset annetut akordit ja konserniavustukset

Käsite
Luonnos

Antolainojen muutoksina esitetään rahoituslaskelmassa erikseen lainojen lisäykset ja lainojen lyhennykset. Antolainojen lisäykset vähentävät rahavaroja.

Käsite
Luonnos

Antolainojen muutoksina esitetään rahoituslaskelmassa erikseen lainojen lisäykset ja lainojen lyhennykset. Antolainojen takaisinmaksut lisäävät rahavaroja.

Käsite
Luonnos

Myönnetyt lainat, jotka taseessa esitetään pysyvien vastaavien ryhmässä Sijoitukset (Joukkovelkakirjalainasaamiset, Muut lainasaamiset, Muut saamiset) käsitellään

Käsite
Luonnos

Varastoon tai suoraan yksittäisille käyttäjille hankittujen lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden hankintakulut (ilman alv:tä). Sisältää hankinnan yhteydessä tehdyt muutostyöt ja lisävarusteet sekä apuvälineiden vuokrauksen. Mukaan ei lasketa apuvälinepalvelujen ostoja toisista julkisen sektorin yksiköistä, kuten alueellisista apuvälinekeskuksista. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä ovat välineet, laitteet, tarvikkeet, tietokoneohjelmat sekä muut ratkaisut, joiden tarkoituksena on edistää potilaan kuntoutumista, tukea, ylläpitää tai parantaa toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa taikka ehkäistä toimintakyvyn heikentymistä.

Käsite
Luonnos

Arvio PPP-hankkeen kokonaiskustannuksista kunnalle tai kuntayhtymälle. Kokonaiskustannuksiin lasketaan hankkeeseen liittyvät investointimenot ja palvelumaksujen kokonaissumma koko hankkeen aikana.

Käsite
Luonnos

Arvio kunnan tai kuntayhtymän investointimenoista PPP-hankkeeseen liittyen, koko hankkeen aikana (euroa).

Käsite
Luonnos

Arvio PPP-hankkeen jäljellä olevista palvelumaksuista investointihyödykkeen käytöstä ja muista investointihyödykkeeseen liittyvistä palveluista.

Käsite
Luonnos

Arvio kunnan tai kuntayhtymän palvelumaksuista investointihyödykkeen käytöstä ja muista investointihyödykkeeseen liittyvistä palveluista koko PPP-hankkeen aikana (euroa).

Käsite
Luonnos

Arvoesineet kuten esimerkiksi taideteokset ja museoesineistö aktivoidaan samoin perustein kuin muutkin pysyvien vastaavien hyödykkeet. Jos arvo- ja taide-esineistöä käytetään esimerkiksi kulttuuripalvelujen tuottamiseen useana tilikautena tai ne ovat luovutettavissa vastikkeellisesti esimerkiksi vaihtokaupan yhteydessä, ovat ne aktivoitavia hyödykkeitä.

Käsite
Luonnos

Arvonalentumiset on tuloslaskelmakaavan välisummataso

Käsite
Luonnos

Tili, jolle kirjataan arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista, ei kuitenkaan toimialasijoittamisen osakkeista ja osuuksista

Käsite
Luonnos

Tili, jolle kirjataan arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista

Käsite
Luonnos

Arvonkorotusrahastoon merkitään pysyvien vastaavien eriin tehdyt arvonkorotukset.

Käsite
Luonnos

Tili, jolle kirjataan arvopapereiden luovutustappiot

Käsite
Luonnos

Tili, jolle kirjataan arvopapereiden luvotusvoitot

Käsite
Luonnos

Alueen tulevan käytön yksityiskohtainen määritteleminen: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla.

Käsite
Luonnos

Palvelujen ostojen välisumma, johon kuuluvat palveluseteli sekä erittelemättömät asiakaspalvelujen ostot

Käsite
Luonnos

Asiakaspalvelut ovat kuntalaisille tarkoitettuja lopputuotepalveluja, joita kunta tai kuntayhtymä ostaa muilta palvelujen tuottajilta. Tähän erään kirjataan kaikki kuntien ja kuntayhtymien asiakaspalvelujen ostot, myös muille kuin oman kunnan tai jäsenkuntien asukkaille ostetut asiakaspalvelut. Asiakaspalveluina pidetään vain ns. lopputuotepalveluja.

Käsite
Luonnos

Tähän merkitään asiantuntijapalveluiden ostot. Asiantuntijapalveluilla tarvittaessa täydennetään omaa asiantuntemusta.

Käsite
Luonnos

Asuinrakennuksia ovat sellaiset rakennukset, joiden kerrosalasta yli puolet on asumiskäytössä. Lastenkoteja, vanhainkoteja tms. laitoksia ei lueta asuinrakennuksiin. Asuinrakennuksia eivät ole myöskään asuntolat tms., joissa on yhteiset keittiö-, oleskelu- ja saniteettitilat. Muita rakennuksia ovat rakennukset, joissa yli puolet kerrosalasta on muussa kuin asumiskäytössä.

Käsite
Luonnos

Asuinrakennusten hankintamenot ja uudisrakentaminen. Asuinrakennuksia ovat sellaiset talorakennukset, joiden kerrosalasta yli puolet on asumiskäytössä. Tähän ei lueta: Lastenkoteja, vanhainkoteja, hoivakoteja (tms. laitoksia) eikä myöskään palvelutaloja eikä asuntoloita tms., joissa asukkailla on yhteiset keittiö-, oleskelu- tai saniteettitilat.

Käsite
Luonnos

Asuinrakennusten perusparannusinvestointimenot. Perusparantamisella tarkoitetaan vuosittaisia huoltokorjauksia perusteellisempia rakennuksen laatua nostavia korjauksia. Esimerkiksi tilojen käyttötarkoitusten muutokset, kantavien rakenteiden korjaukset, julkisivuremontit, viemäri- ja putkiremontit tai kosteus- ja homeremontit. Huom! Ei korjauksia, jotka on kirjattu pelkästään tuloslaskelmaan kuluksi.

Käsite
Luonnos

Uudistuotannon ja peruskorjaamisen edistäminen, asuinympäristön ja asumisen esteettömyyden edistäminen, asumispalveluhankkeiden edistäminen, asumisen tutkimus ja markkinointi ym. asumisen kehittämiseen liittyvät tehtävät