Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.
Valtiovarainministeriö

Pelastustoimi

Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Rajauksella 53 hakutulosta

Käsite
Ehdotus

Määrittelee aluehierarkian tason (esim. riskiruutu, kunnan osa, kunta, maakunta, pelastusalue, koko maa)

Käsite
Luonnos

Määrittelee aluehierarkian tason (esim. riskiruutu, kunnan osa, kunta, maakunta, pelastusalue, koko maa)

Käsite
Luonnos

Pelastustoimen ammattihenkilö.

Käsite
Ehdotus

Omistusasunto, vuokra-asunto, osaomistusasunto ja asumisoikeusasunto

Käsite
Ehdotus

Asuntokunnat jaetaan asuntokuntarakenteen mukaan kahteen luokkaan seuraavasti:

Perheasuntokuntia ovat asuntokunnat, joissa on
- 1 perhe, ei muita henkilöitä
- 1 perhe ja muita henkilöitä
- vähintään 2 perhettä, ei muita henkilöitä
- vähintään 2 perhettä ja mahdollisesti muita henkilöitä.

Muita asuntokuntia ovat asuntokunnat, joissa on
- 1 henkilö
- 2 henkilöä, molemmat samaa sukupuolta
- 2 henkilöä, mies ja nainen
- vähintään 3 henkilöä, kaikki samaa sukupuolta
- vähintään 3 henkilöä, miehiä ja naisia.

http://www.stat.fi/meta/kas/as_kunta_rak.html (viitattu 4.4.2019)

Käsite
Luonnos

Kohteen erityinen piirre, joka vaikuttaa valvontaan

Käsite
Ehdotus

Tosi, jos tapahtumasta on aiheutunut henkilövahinkoja.

Käsite
Luonnos

Päivystäjän toimenpide, jonka seurauksena hälytysohjeen mukaiset viranomaisen resurssit saavat hätäkeskukselta tai johtokeskukselta tehtävän käynnistämiseksi tarvittavat tiedot puheen tai teknisen käyttöyhteyden välityksellä.

Käsite
Luonnos

Erica / ELS -järjestelmästä tullut seloste, joka sisältää tehtävän tiedot.

Käsite
Ehdotus

Iän mukaan tehtävä ryhmittely, esim. 0-18v, 18-65v, yli 65v.

Käsite
Luonnos

Hälytyskeskuksesta saapunut ilmoitus.

Käsite
Luonnos

Tarkoitetaan pelastusautoon sijoitettuja irrallisia laitteita, välineitä ja esineitä, jotka voidaan irrottaa ja ottaa käyttöön autosta ilman erillisiä työkaluja tai järjestelyitä

Käsite
Luonnos

Tosi, jos kohteelle on määritelty suoritettavaksi jälkivalvonta.

Käsite
Ehdotus

Henkilön jäsenyys valtiossa.

https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/kansalaisuus (viitattu 4.4.2019)

Käsite
Luonnos

Kuvaa tuotantotekijöiden suorituskykyä.

Käsite
Luonnos

Kesto sekunteina

Käsite
Luonnos

Tuotantolaitoksesta tai muusta kohteesta tehty yksityiskohtainen tiivis selostus, josta ilmenevät sammutus- ja pelastustoiminnassa merkitykselliset asiat kuten esimerkiksi yhteyshenkilöiden puhelinnumerot, kohteessa säilytettävät vaaralliset aineet, putkilukon sijainti, palopostiverkosto, kohteen paloluokka, automaattiset sammutusjärjestelmät, sammutusreitit ja pelastustiet sekä muut pelastustoimintaa helpottavat laitteet.

Käsite
Luonnos

Esimerkiksi päiväkoti tai kirjasto

Käsite
Luonnos

Kohteen tyyppi voi olla alue, rakennus jne.

Käsite
Ehdotus

Luokittelee tapahtuman sen koon mukaisesti eri luokkiin. Koodisto määrittelemättä.

Käsite
Ehdotus

Tosi, jos korjausmääräys on korjattu.

Käsite
Luonnos

Palotarkastajan antama määräys korjata jokin asia.

Käsite
Luonnos

Kustannukset, jotka syntyvät tuotantotekijöistä.

Käsite
Luonnos

Päivämäärä, jolloin jokin tehtävä on oltava suoritettu valmiiksi.

Käsite
Ehdotus

Tosi, jos tapahtumasta on aiheutunut omaisuusvahinkoja.

Käsite
Luonnos

Ennalta-arvaamaton vahinkotapahtuma, joka voi mm. aiheuttaa omaisuusvahinkoja ja tuhoa, kulemantapauksia tai loukkaaantumisa tai muut avahinkoa.

Käsite
Luonnos

Pelastuslaitoksen tuottama palvelu.
Palvelu sisältää seuraavat asiat:
- Onnettomuuksien ehkäisy
- Pelastustoiminta
- Varautuminen
- Ensihoito
- Kv tehtävät

Käsite
Luonnos

Asiakirja, joka helpottaa kohteen turvallisuuden hallintaa ja yllläpitoa, ja jonka avulla pyritään ennaltaehkäisemään mahdollisia onnettomuuksia ja vaaratilanteita.

Käsite
Ehdotus

Pääasiallisen toiminnan käsite kuvaa henkilön taloudellisen toiminnan laatua. Väestö jaetaan pääasiallisen toiminnan perusteella työvoimaan kuuluviin ja työvoiman ulkopuolella oleviin. Nämä ryhmät voidaan edelleen jakaa alaryhmiin. Luokitus perustuu tietoihin henkilön toiminnasta vuoden viimeisellä viikolla.

Pääasiallisen toiminnan mukainen luokitus on seuraava:

Työvoima
- työlliset
- työttömät

Työvoiman ulkopuolella olevat
- 0-14-vuotiaat
- opiskelijat, koululaiset
- eläkeläiset
- varusmiehet, siviilipalvelusmiehet
- muut työvoiman ulkopuolella olevat

Tiedot pääasiallisesta toiminnasta perustuvat eri rekistereistä saatuihin tietoihin. Työvoimaan kuuluvuus on pääasiallisen toiminnan päättelyssä asetettu ensisijalle. Työvoiman sisällä taas on työttömien päättely tehty ennen työllisten päättelyä.

Ryhmä "muut työvoiman ulkopuolella olevat" muodostuu henkilöistä, jotka ovat työvoiman ulkopuolella eivätkä myöskään kuulu seuraaviin ryhmiin: 0-14-vuotiaat, opiskelijat, varusmiehet tai eläkeläiset.

http://www.stat.fi/meta/kas/tyovoima_ulkopu.html (viitattu 4.4.2019)

Käsite
Luonnos

Pelastustoiminnan johtajan laatima raportti rakennuspaloissa palaneesta rakennuksesta ja siihen liittyvistä syttymissyistä tms. Sisältää seuraavat tiedot: rekennuksen perustiedot, paloteknisen osastoinnin, pinta- ja kantavat rekenteet, uloskäytävät, paloturvallisuuslaitteet, arvio omaisuusvahingosta, omatoiminen varautuminen, nuohoustiedot, parannusehdotukset ja rakennusten lkm.

Käsite
Luonnos

Vuosi, jolloin rakennus on valmistunut

Käsite
Ehdotus

Henkilön asema siltä kannalta, onko hän naimaton, avioliitossa, rekisteröidyssä parisuhteessa, leski vai eronnut.

https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/siviilisääty (viitattu 4.4.2019)

Käsite
Ehdotus

Sukupuoli

Käsite
Luonnos

Vaarallisten aineiden säilytykseen tarkoitettu säiliö

Käsite
Ehdotus

Tapahtunut asia, ilmiö, tapaus. Esimerkiksi onnettomuus, luonnonilmiö.

Käsite
Ehdotus

Tapahtuman ajankohta päivämäärän ja kellonajan tarkkuudella.

Käsite
Ehdotus

Tapahtuman syy. Koodisto tälle olemassa Pelastustoimen Pronto-järjestelmässä.

Käsite
Ehdotus

Luokittelee tapahtuman, esimerkiksi onnettomuus, luonnonilmiö.

Käsite
Luonnos

Tavoite kuvaa numeraalista tavoitetta jollekin asialle, esim. suoritteelle. Tavoite voi olla esimerkiksi minimi- tai maksimitavoite ja se on yleensä sidottu johonkin ajanhetkeen.

Käsite
Luonnos

Suoritettava tehtävä.
Tehtävä sisältää mm. seuraavia asioita:
- Valvonta
- Turvallisuusviestintä
- Hälytys
- Tutkinta

Käsite
Luonnos

Pelatustoimien tehtävä: onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta, ensihoito, varautuminen

Käsite
Luonnos

Pelatustoimien tehtävä: onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta, ensihoito, varautuminen

Käsite
Luonnos

Onnettomuusseloste, joka ei ole luotu hälytysselosteen pohjalta. Tiedot saadaan Pronto-tietojärjestelmästä.

Käsite
Ehdotus

Toimenpide on yksittäinen suorite, esimerksi palotarkastus tai koulutus.

Käsite
Ehdotus

Luokittelee toimenpiteen. Pelastustoimessa esimerkiksi palotarkastus, koulutus, luento, hälytystehtävä.

Käsite
Ehdotus

Luokittelu tulojen perusteella, esim. 0-9 999 EUR, 10 000 - 19 999 EUR, 20 000 - 29 999 EUR jne.

Käsite
Ehdotus

Henkilön identifioiva tekninen tunniste, ei henkilötunnus

Käsite
Luonnos

Tuotannontekijät ovat taloustieteessä hyödykkeiden eli tavaroiden ja palveluiden tuotannossa käytettävät resurssit. Työvoima eli ihmisten tekemä työ > työvoimalle maksetaan korvaukseksi palkkaa. Pääoma eli tuotantolaitteet > laajasti ottaen pääomasta maksetaan korvaukseksi korkoa.

Käsite
Luonnos

Sisältää tiedot valvontakohteesta ja valvontatoteumasta.

Käsite
Ehdotus

Määräalueen asujaimisto tai jokin sen osa. http://tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys%3Av%C3%A4est%C3%B6 (viitattu 4.4.2019)